Ži­jeme v dobe, v kto­rej máme oveľa viac mož­ností než mali naši pred­ko­via. Prácu už ne­vní­mame iba ako nutné zlo, po­trebné na to, aby sme pre­žili.


Sna­žíme sa vy­brať si pro­fe­siu, ktorá nás baví, vnú­torne na­pĺňa a pris­pieva k cel­ko­vej spo­koj­nosti s na­ším ži­vo­tom. Ob­čas si však na­sta­víme latku po­riadne vy­soko. Ne­vra­vím, že je to zlé. Mo­ti­vá­cia je skvelá vec, ale nie­kedy je na­toľko silná, že nám môže do­konca uš­ko­diť.

Tú­žime štu­do­vať v za­hra­ničí, zís­kať čo naj­viac pra­cov­ných skú­se­ností, okú­siť ži­vot na rôz­nych mies­tach. Chceme byť úspešní, ne­zá­vislí a fi­nančne za­bez­pe­čení. Ok­rem toho je aj tlak oko­lia sil­nejší ako v mi­nu­losti. Pre­dov­šet­kým na nás, ženy.

Vi­dím to, čo ty a chá­pem tvoje ko­na­nie. Vi­dím ba­bičku, ktorá stojí v rade pri po­kladni a od­náša si iba su­chý ro­žok s ba­ná­nom, pri­čom po­číta kaž­dučký cent. Vi­dím ner­vóznu matku, ktorá kričí na svoje deti, pre­tože pri jej dvoch prá­cach je per­ma­nen­tne ne­vys­patá a po­dráž­dená. Vi­dím sta­rého, mi­lého pána, ktorý smutne žobre pod Mi­chal­skou brá­nou. Kaž­do­denná re­a­lita ťa pod­nieti za­mys­lieť sa.

Am­bí­cie si možno ani ne­mala pri­veľmi vy­soké, no po­hľad na týchto ľudí ťa predsa núti uká­zať svetu tvoj ta­lent a po­ten­ciál. Vieš, že máš v sebe do­sta­tok ener­gie na to, aby si jed­ného dňa ne­skon­čila rov­nako ako oni. Je tu skrátka sila, ktorá ťa že­nie ďa­lej.  Tvrdo na seba pra­cu­ješ a po­stupne do­sa­hu­ješ prvé úspe­chy. Tento po­cit sa ti za­páči až tak, že sa sta­neš na ňom zá­vis­lou.  Po­znáš však svoje hra­nice?

flowers-desk-office
Foto: pe­xels.com

Do­stali sme sa do fázy, kedy sa pre nás osobný ži­vot stáva ne­zná­mym poj­mom. Láska už viac ne­fi­gu­ruje na zo­zname na­šich ak­tu­ál­nych ži­vot­ných pri­orít. Chceme niečo zna­me­nať, niečo po sebe za­ne­chať, ale pre koho?

Me­níme sa na chlad­ných, vy­po­čí­ta­vých a se­bec­kých je­din­cov. Je fajn, že sa sna­žíme o vy­bu­do­va­nie ka­ri­éry, no to ne­zna­mená, že zá­ko­nite mu­síme za­nev­rieť na sú­kromný ži­vot. Možno ta­kýmto spô­so­bom ži­vota zís­kaš pe­niaze, ale ni­kdy ne­bu­deš mať lásku.

Po­kúsme sa o kom­pro­mis. Ur­čite exis­tuje rov­no­váha me­dzi vzťahmi a prá­cou, aj keď nie je ľahké nájsť ju. Stojí to mi­ni­málne za po­kus. Uve­do­mu­jem si, že vy­hlá­siť toto tvr­de­nie je o mnoho jed­no­duch­šie ako jeho re­a­li­zá­cia. No mô­žeš mi ve­riť, veľmi dobre viem, o čom sú tieto slová.

Buď naj­lep­šia v tom, čo ro­bíš. Roz­ví­jaj svoj ta­lent, zbie­raj skú­se­nosti, ne­pres­tá­vaj sa zdo­ko­na­ľo­vať. Ne­maj strach stať sa úspeš­nou. Av­šak ne­za­bú­daj, že úspech je krajší, keď nie­kto stojí pri tebe.

Ti­tulná foto: eli­te­daily.com

Komentáre