CHO­LES­TE­ROL. Stra­šiak pre mno­hých ľudí. Je to s ním sku­točne také zlé? Do pop­re­dia sa čo­raz viac do­stá­vajú in­for­má­cie o jeho sku­toč­nej fun­kcii. Do­voľ mi, aby som aj tebe pred­sta­vila druhú tvár cho­les­te­rolu.

Načo po­tre­bu­jem cho­les­te­rol?

Cho­les­te­rol patrí me­dzi zá­kladné zložky tvojho tela. Je jeho pria­mou  sú­čas­ťou, pre­tože sa na­chá­dza v kaž­dej jed­nej bunke. Väč­šinu cho­les­teru si do­konca sám vy­tvá­raš, res­pek­tíve túto fun­kciu plní tvoja pe­čeň. Tvo­ria sa z neho pre ži­vot ne­vy­hnutné látky ako je es­tro­gén, tes­tos­te­rón, pro­ges­te­rón a iné dô­le­žité ste­ro­idné hor­móny či vi­ta­mín D. Aj vďaka nemu sa tvoje telo re­ge­ne­ruje, uzdra­vuje a po­máha ti aj s pa­mä­ťou.

Nie je je­den ako druhý

Dnes už po­známe dva typy cho­les­te­rolu. Prvý je LDL (low den­sity li­pop­ro­tein) alebo inak na­zý­vaný ZLÝ cho­les­te­rol. Práve tento vy­tvára tu­kové ná­nosy na stene cievy, čím sa zu­žuje ich lú­men a môže dôjsť k jeho upcha­tiu, čo ná­sledne ve­die k srd­co­vému in­far­ktu alebo mŕt­vici. Ak sa chceš vy­hnúť  zvý­še­nej kon­cen­trá­cii LDL v krvi, vy­hý­baj sa na­sý­te­ným tu­kom, cvič a ob­medz – naj­lep­šie úplne pre­staň faj­čiť.

Na dru­hej strane tu máme HDL ( high den­sity li­pop­ro­tein). Po­kojne ho mô­žem na­zvať zá­chranca. Práve tento opra­vuje to čo LDL po­ka­zil. Za­chra­ňuje ti cievy a stará sa o to aby boli zdravé. Lep­šie po­ve­dané , od­stra­ňuje ná­nosy zlého cho­les­te­rolu z ciev a od­náša ho späť do pe­čene, kde sa re­cyk­luje a tak ho mô­žeš vy­užiť opäť tam kde je po­trebný.

Čo máš ro­biť, aby si mala do­sta­tok HDL?

Vy­prá­žané kurča na obed, čipsy s ka­moš­kou  či ký­beľ zmrz­liny o pol­noci ti asi ne­po­môže. Práve tieto po­tra­viny sú zdro­jom vyš­šie spo­mí­na­ných na­sý­te­ných tu­kov a môžu zvy­šo­vať zlý cho­les­te­rol.

Nie­ktoré po­tra­viny ve­dia zvy­šo­vať LDL, iné zasa HDL. Poďme si pred­sta­viť tie „pria­teľ­ské“ po­tra­viny, ktoré by si mala za­ra­diť do je­dál­nička.

 • Oli­vový olej
 • Stru­ko­viny
 • Ce­lo­zrnné po­tra­viny

  avocado-bacon-eggs-4-final

  foto: www.lil­luna.com

 • Avo­kádo
 • Ovo­cie s vy­so­kým ob­sa­hom vlák­niny ako je ja­blko, hruška či slivky
 • Ryby ob­sa­hu­júce správny po­mer omega -3 a omega -6 mast­ných ky­se­lín, na­prí­klad:tu­niak, lo­sos, mak­rela, sar­dinky
 • Se­miačka a čerstvé ore­chy či už vlaš­ské, kešu, ara­šidy, mandle alebo pis­tá­cie hlavne v ich pri­ro­dze­nej forme , ne­pra­žené a ne­so­lené
 • Mliečne vý­robky, kva­litné syry
 • Vaj­cia naj­lep­šie od su­seda z dvora
 •  Kva­litné Ho­vä­dzie mäso na­prí­klad z  ma­lo­vý­roby
24a9134bdac52041d0aa5f2511d6a76c

foto: pin­te­rest.com

A prí­da­vok na­ko­niec je čer­vené víno. Uká­zalo sa, že správne množ­stvo vína ( ma­xi­málne po­hár za deň ) po­máha zvy­šo­vať HDL. Av­šak ne­mu­síš za­čať piť len preto aby si sa ochrá­nila pred srd­covo-ciev­nymi ocho­re­niami. Exis­tujú aj iné spô­soby, ako si tieto hla­diny udr­žať v norme. Roz­hýb sa! Ok­rem znač­ných po­zi­tív­nych účin­kov na zdra­vie ti cvi­če­nie po­máha byť šťastná. Pri zvý­še­nej fy­zic­kej ak­ti­vite sa ti vy­pla­vujú en­dor­fíny = hor­móny šťas­tia, ktoré priamo vplý­vajú na tvoju ná­ladu. Či už máš dobré ob­do­bie alebo zlé, ne­za­bú­daj mys­lieť na seba a svoje telo, pre­tože v ňom strá­viš celý  ži­vot.

Co­ver photo: fit­kat­by­kat­ri­na­bo­wden.com

 

Komentáre