Baby, diev­čatá, ženy, čo sa stalo s na­šou „girl po­wer“? Prečo ob­čas len pre­ží­vame, sťa­žu­jeme sa a ho­vo­ríme, že sa nám stá­vajú len tie zlé veci? Vieme trá­viť aj ho­diny tým, že pre­mýš­ľame, čo ro­bíme zle, prečo sme také málo se­ba­ve­domé, pekné, iné, ne­pris­pô­so­bivé,…

Celý ži­vot sa sna­žíme nie­komu pris­pô­so­biť, chá­pať dru­hých, pri­veľa po­má­hať a za­bú­dať na seba, vy­ho­vieť kaž­dému a byť s kaž­dým za dobre.tumblr_o3gq1ubsja1s4xj0do1_1280

Ja ne­ho­vo­rím, že máš ísť vy­krad­núť banku, že máš faj­čiť či piť a sna­žiť sa zau­jať. Ja mys­lím tú vnú­tornú žen­skú silu. Tú, ktorú nám naše ma­miny vše­po­vali už od ma­lička a sna­žili sa nás učiť k tomu, aby sme síce vy­jad­rili svoje po­city a ne­skrý­vali slzy, no zá­ro­veň ve­deli byť silné. Den­no­denne sa stre­tá­vame s na­šimi dé­monmi, ste­re­otypmi, rôz­nymi sú­ťa­žami či po­ho­vormi, ktoré nám kážu aby sme sa pred­bie­hali a vy­ni­kali. Mys­lím, že je na nás toho veľa. V dneš­nej dobe sme ovplyv­ňo­vaní z rôz­nych strán, máme ši­roké spek­trum in­for­má­cií a naša ne­ga­tívna ener­gia sa hro­madí. Máme dep­re­sie z rôz­nych myš­lie­nok, mys­líme si, že máme byť do­ko­nalé a máme istý pred­pis, podľa kto­rého by sme mali byť správ­nymi že­nami. Po­tom si mys­líme, že vô­bec nie sme dobré a sna­žíme sa vy­rov­nať oko­liu. Za­čneme zá­vi­dieť pria­teľ­kám a svo­jich ka­ma­rá­tov za­čneme vi­dieť ako fa­loš­ných ľudí, ktorí nás v sku­toč­nosti vô­bec ne­majú radi. Často krát sa i nor­málne veci stanú kom­pli­ko­va­nými a my blú­dime ži­vo­tom s čier­nymi myš­lien­kami a pý­tame sa sa­mých seba, prečo vô­bec exis­tu­jeme. Áno, to je to správne slovo. Exis­tu­jeme a pre­ží­vame. Ne­ži­jeme. Ne­uží­vame si mo­menty, ktoré nám ži­vot po­núka.

Možno sa ti to pár krát stalo, že si hľa­dala ne­možné. Cí­tila si sa, že si sama v muž­skom svete, kde muži chcú do­ko­nalé a dl­ho­nohé krásky a ty- jed­no­du­ché dievča, si ni­koho ne­náj­deš. Alebo sa ti bežne stáva v ži­vote, že sa nech­ceš s ni­kým pre­te­kať, pod­ko­pá­vať mu nohy a sna­žiť sa byť lep­šou, ako je on sám. Vy­ni­kať v nie­čom nie je zlé a byť v nie­čom sku­točne dobrá je na­ozaj mno­ho­krát ná­pl­ňou v ži­vote rôz­nym že­nám.large-5Mys­lím, že by malo byť po­vin­nos­ťou, nás žien, po­má­hať si na­vzá­jom a re­špek­to­vať sa. Všetky ženy sme vý­ni­močné a máme rôzne ži­votné cesty. Nie vždy bu­deš kaž­dému vy­ho­vo­vať, ale to je v po­riadku. Všetky naše prí­behy sú roz­dielne a každá tú­žime po inom. Je nor­málne, že sa nie­kedy ob­zrieš za že­nou a sle­du­ješ jej vkus či vi­záž. Je nor­málne, že ob­čas chceš vy­ze­rať ako An­ge­lina Jo­lie či Ma­ri­lyn Mon­roe. Av­šak v pr­vom rade, mu­síš mi­lo­vať samú seba. Mu­síš sa re­špek­to­vať a mu­síš si uchrá­niť samú seba pred oko­li­tým sve­tom, ktorý by ti mo­hol ub­lí­žiť. Ne­o­spra­vedl­ňuj sa, ak vieš že máš pravdu. Ne­ne­chaj ni­koho, aby po tebe vries­kal a chcem z teba iba vy­ťa­žiť to naj­lep­šie. Ne­ne­chaj ni­koho, aby ťa urá­žal. Po­stav sa tomu s hr­dos­ťou.

Vy­ťaž zo sveta len to najk­raj­šie a naj­lep­šie

Pri­nes to­muto svetu niečo. 

Staň sa hr­dou že­nou, ktorá sa ne­bojí. large-4

pho­tos: we­he­ar­tit.com

co­ver photo: na­po­le­on­four.com  

Komentáre