Mi­nu­losť. Zvláštne slovo. Je v nej celý tvoj ži­vot. Tvoje na­ro­de­nie, tvoje chyby, bo­lesti, ra­dosti, pády, spo­mienky a roz­hod­nu­tia. Si to ty. Mi­nu­losť si ty ke­dysi. Si to ty, kedy si ro­bila chyby, te­šila sa a spoz­ná­vala ľudí. Mi­nu­losť sú tí ľu­dia, ktorí ti ub­lí­žili, ktorí ti po­mohli a na­učili ťa. Mi­nu­losť sú tvoje tajné myš­lienky, tvoje lásky a ob­ja­tia. Si to celá ty. Často si v nej po­no­rená. Pre­mýš­ľaš, prečo si ne­bola mil­šia. Prečo si uro­bila chybu. Prečo si ve­rila. Prečo si ne­uro­bila nič. Prečo si bola tak po­vr­chná.

large

we­he­ar­tit.com

Naša mi­nu­losť nás vie po­trá­piť. Do­konca až mu­čiť. Ča­sto­krát nás vie do­hnať k sl­zám, vie nám znep­rí­jem­niť deň, no vie byť aj veľmi milá a po­zorná. Vie ti vy­roz­prá­vať nád­herné oka­mihy, pocty za­ľú­be­nia a tvoje vý­hry. Pri spo­mien­kach na ňu sa za­sme­ješ, no aj si pop­la­češ. Takú veľkú moc má.

Vie s nami krá­čať celý deň. Vie ovplyv­ňo­vať naše roz­hod­nu­tia v prí­tom­nosti. Kazí a ovplyv­ňuje našu bu­dúc­nosť. Ob­čas v mi­nu­losti do­konca i ži­jeme.

Ne­ho­vo­rím, aby si na ňu za­budla. Nie. Len ju jed­no­du­cho ne­chaj tak. Ne­chaj ju ísť. No za­pa­mä­taj si z nej tie najk­raj­šie oka­mihy a z tých zlých sa pouč. Pouč sa z chýb, ktoré si uro­bila v mi­nu­losti. Pouč sa z roz­hod­nutí, ktoré ti ka­zili tvoju prí­tom­nosť. No krá­čať ďa­lej. Od­lož svoju mi­nu­losť a zo­ber si z nej to naj­pod­stat­nej­šie. Ne­buďme ovplyv­nené mi­nu­los­ťou. Ne­žime v nej. Ne­ne­chajme, aby nám naša mi­nu­losť ka­zila našu bu­dúc­nosť a prí­tom­nosť. Pre­tože vtedy ne­ži­jeme. Len pre­ží­vame.

df2f1bda7ab027e617df137a9a6d3784

we­he­ar­tit.com

„Ži­vot ti dáva druhú šancu. A tou je zaj­traj­šok.“

Ni­kdy ťa ži­vot ne­bude skú­šať nad tvoje sily. Ni­kdy ti nedá do tvo­jich dní niečo, čo by si ne­z­vládla. Preto bo­juj. Za svoju bu­dúc­nosť. Bo­juj v prí­tom­nosti. Uží­vaj si ju. Mi­luj ju. Mi­luj svoj ži­vot. Milá moja, ne­plač, ak si sa v mi­nu­losti skla­mala. Ne­boj sa, ak si v mi­nu­losti ne­bola pri­pra­vená a pre­hrala si.

Od­pusť a ospra­vedlň sa za činy v mi­nu­losti.

Ot­vor sa pre nový vzťah. 

Ne­chaj mi­nu­losť mi­nu­los­ťou.

Pouč sa.

Mi­luj vrúcne.

A pa­mä­taj si. To naj­dô­le­ži­tej­šie je vždy vo vnútri.

Komentáre