Milý môj,

ešte sme sa ne­vi­deli, ne­stretli, ne­dí­vala som sa do tvo­jich nád­her­ných mod­rých očí. No ve­rím, že raz príde aj ten deň. Stret­neme sa.

Ne­viem, kedy to bude. Ne­viem, kde to bude. No bude mi to jedno. Bu­deme spolu. Možno sa stret­neme na ulici, za­va­díme o seba po­hľa­dom a po­cho­píme, že láska na prvý po­hľad exis­tuje.

Dú­fam, že bu­deš môj zá­chranca a vy­slo­bo­díš ma zo zlých snov a myš­lie­nok. Dú­fam, že pre­me­níš moje zlé dni na lep­šie a vďaka tebe sa bu­dem usmie­vať. Dú­fam, že to do­ká­žeš.

large (9)

we­he­ar­tit.com

Obi­dvaja sme po­zna­čení  pred­chá­dza­jú­cimi vzťahmi, ktoré ne­boli úspešné a naše srd­cia sú ako z ka­meňa. Ve­rím, že sa však roz­to­pia. Dú­fam, že as­poň to moje. Bu­dem šťastná, keď ru­kou za­hrab­nem do tvo­jich svet­lých vla­sov a po­cí­tim eufó­riu. Keď ma ob­jí­meš, po­cí­tim bez­pe­čie. Keď ma po­boz­káš, po­cí­tim lásku. Keď bu­dem pri tebe, po­cí­tim zá­chranu.

Po­cho­pila som, že moja vý­bušná po­vaha, po­tre­buje nie­koho po­koj­ného. Nie­koho, kto by ma ve­del usmer­niť.

Po­cho­pila som, že pri mo­jich veľ­kých snoch po­tre­bu­jem nie­koho, kto mi ich po­môže spl­niť.

Po­cho­pila som, že moja po­vaha, po­tre­buje nie­koho, kto vie aj ml­čať. S kým by som mohla len tak byť a dí­vať sa na nočnú ob­lohu v letný ve­čer.

Po­cho­pila som, že moja ve­selá stránka po­tre­buje nie­koho váž­neho.

Po­cho­pila som, že ja, ktorá mi­lu­jem ce­lým srd­com, po­tre­bu­jem nie­koho, kto to ocení a bude ma ľú­biť rov­nako.

Dú­fam, že raz ťa stret­nem aj osobne a ve­rím, že do ne­os­tane len pri do­pi­so­vaní. Správy, ktoré mi ve­čer ne­dajú spá­vať.  Dú­fam, že prí­deš k mo­jím dve­rám a vy­slo­bo­díš ma z toho sveta. Že bu­deš mo­jim zá­chran­com a od­ve­dieš ma z tohto miesta. Ďa­leko.

No za­tiaľ si na teba po­čkám tu …

Ci­tát na dnes ❤ #o tebe #o mne #o #nas #od­zadu

A post sha­red by Od­zadu.SK (@od­zadu) on

Komentáre