Ži­jem si každý deň ako nor­málna žena. Vní­mam oko­litý svet, po­zo­ru­jem ľudí, vy­chut­ná­vam si oko­litú prí­rodu a zrazu to príde. Veľké bum. Je to bum v si­tu­ácií, kedy je to krásne, no ne­bez­pečné. Kedy je to opatrné, no zá­hadné a bláz­nivé.

Po čase to prišlo. Do­stala som sa do fázy, kedy vstú­pil do môjho ži­vota ne­je­den chlap, ktorý ne­môže byť sú­čas­ťou môjho ži­vota. Ale ja ne­viem odo­lať. Ne­viem upo­ko­jiť myš­lienky a po­ve­dať im jed­no­du­cho: Stop, je tu čer­vená, ne­chaj to tak a za­stav to, kým ne­záj­deš pri­ďa­leko. Ja som si však vy­brala jeho.

Pri­šiel ten čas a ja som za­šla až na kraj svo­jich síl. Je­den deň sa te­ším, iný si uve­do­mu­jem, čo som si vlastne spô­so­bila. To, že tu se­dím sama ve­čer, je tak tro­chu moja chyba. Ak si v po­dob­nej či rov­na­kej si­tu­ácií – Ne­zú­faj. Vždy tu bude nie­kto pre teba.

Ja som v tom až po uši a úp­rimne uží­vam si to. Uží­vam si každý je­den deň s ním či bez neho. Uží­vam si pria­te­ľov a ich prí­tom­nosť. A aj keď som v tom až po uši, ne­po­viem mu to. Ja mu to dá­vam na­javo. Ho­vorí sa, že muž by mal po­znať šťastnú ženu, ktorá ho má viac než rada, ktorá je od­hod­laná uro­biť všetko a pre­ko­nať všetko s ním. Ho­vorí sa, že muž vidí v jej očiach tú is­kru a len hlu­pák si ju ne­všimne.

Len čas ukáže či je muž zrelý na vzťah s te­bou. Ak ne­pre­javí zá­u­jem, pre­ko­naj sa a daj mu zbo­hom.

Komentáre