Drahá, krása inej ženy nie je ab­sen­ciou tvo­jej krásy.

My, ženy, sa veľmi rady po­rov­ná­vame a pod­ce­ňu­jeme. Ako­náhle stret­neme alebo spo­známe ne­jaké dievča, chtiac či nech­tiac sa po­rov­ná­vame. Ne­vieme oce­niť tú svoju krásu, zato os­tat­ných vi­díme ako bo­hov a bo­hyne, ktoré sú svo­jou krá­sou, štý­lom a ele­gan­ciou do­ko­nalé.

Na­miesto toho, aby sme si zo­brali z tých dru­hých in­špi­rá­ciu a boli pre nie­koho in­špi­rá­ciu, po­ni­žu­jeme sa a po­rov­ná­vame sa s dru­hými. A ver mi, že nie je nič hor­šie ako to, keď si ne­vá­žiš samú seba.

Ne­bu­dem tu ho­vo­riť aká si krásna, pre­tože ťa ne­po­znám. Av­šak ak je niečo, čo som sa tento rok na­učila, tak je to, že krása je re­la­tívny po­jem. Kaž­dému sa páči niečo iné, každý si ako krásne pred­sta­vuje niečo iné a preto frázy ako: „ona je kraj­šia“ či „ona je ška­red­šia“ sú veľmi hlúpe. A mrzí ma to, že mi trvalo tak dlhý čas to po­cho­piť.

Áno, fráza „Každý člo­vek je svo­jim spô­so­bom krásny“ je síce klišé, ale prav­divé.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: .huf­fing­ton­post.com

Na­miesto toho, aby sme rie­šili iné a na­ozaj dô­le­ži­tej­šie veci, sna­žíme sa byť ne­us­tále do­ko­nalé, ne­us­tále upra­vené a chceme sa pá­čiť kaž­dému. Tiež som mala ob­do­bie, kedy som sa ab­so­lútne ne­cí­tila vo svo­jej koži a každý to na mne aj vi­del. Mohla som sa ako­koľ­vek sna­žiť a dať si na seba aj tie najk­raj­šie šaty, stále som sa vi­dela v zrkadle prí­liš veľká, po­tom zas moc štíhla, ne­skôr mi va­dili moje vlasy, nos či ústa. Za­čala som sa ne­ná­vi­dieť. Mys­lím si, že nič nie je zlo­ži­tej­šie, ako láska ku sebe sa­mému. Spre­vá­dza nás celý ži­vot a väč­ši­nou proti nej bo­ju­jeme na­miesto toho, aby sme išli ruka v ruke s ňou.

Pred pár dňami som si pre­čí­tala je­den prav­divý vý­rok:“Dnešné ženy sa už ne­ob­lie­kajú pre mu­žov, aby sa im za­pá­čili. Ob­lie­kajú sa pre svoje so­kyne, aby na nich žiar­lili.“

Drahá, krása inej ženy nie je ab­sen­ciou tvo­jej krásy. Se­ba­láska a se­bap­ri­ja­tie je zdĺhavý a ťažký pro­ces, av­šak ve­rím, že to zvlád­neš a po­cho­píš svoju je­di­nečnú krásu. 

Komentáre