„ Každý kráľ bol raz pla­čú­cim die­ťa­ťom, každá stavba bola ke­dysi len kres­bou.

   Nie je dô­le­žité, kde si dnes, ale kde sa do­sta­neš zaj­tra.“

Pla­čú­cim die­ťa­ťom si bola aj ty. Malé, krehké, ne­vinné stvo­re­nie. A po­zri sa na seba dnes. Si mladá, silná, zdravá a krásna žena.

Av­šak, si ne­istá?

Máš strach?

Si zmä­tená?

Bo­jíš sa po­hľadu do bu­dúc­nosti?1foto: 123rf.com

Ne­zá­leží na tom, kde si te­raz. Zá­leží na tom, kým si. Zá­leží na tvo­jej viere v samú seba. Ak je v tvo­jom ži­vote niečo, čo chceš zme­niť, pre­dov­šet­kým mu­síš ve­riť, že sa to zme­niť dá. Ak tomu bu­deš ve­riť TY, uve­ria tomu aj os­tatní.

Ak voj­deš do tma­vej miest­nosti, ne­uvi­díš nič. Ak však za­pá­liš sviečku, zrazu už ne­bude tma tmou a uvi­díš svetlo. Ak ju však sfúk­neš, svetlo zmizne a opäť na­stane tma. Pred­stav si, že to svetlo za­pá­liš v sebe. Ak ho tam ne­u­dr­žíš, ono bude po­maly zha­sí­nať, až zhasne úplne. A ty pre tmu ne­uvi­díš všetko to, čo sa Ti po­núka. Ak však to svetlo v sebe udr­žíš, uvi­díš cesty, vďaka kto­rým bu­deš mať mož­nosť zme­niť danú sku­toč­nosť. Ak sa vy­be­rieš jed­nou ces­tou a do cieľa ne­dôj­deš, ne­zú­faj. Možno Ti tá druhá cesta po­núkne viac ako tá pre­došlá a práve ňou zme­níš to, čo zme­niť chceš.

Preto, ak práve te­raz nek­rá­čaš po ceste, po kto­rej by si chcela krá­čať, ne­boj sa. Pre­tože nie je dô­le­žité, kde si dnes. Dô­le­žité je, kde sa svo­jou vie­rou a od­hod­la­ním do­sta­neš zaj­tra.

Komentáre