Bola krásna. Bola nežná i silná. Bola am­bi­ci­ózna. Úplne ako Car­rie Brads­haw.

Aj ona chcela len lásku. No skla­mala sa. Ve­dela, že to, čo uro­bila ne­bolo správne. No niečo na tom bolo.

 Bola to tá túžba? Tá nez­ha­sí­na­júca vá­šeň? Is­kry lie­tali sem a tam, tep sa jej zvy­šo­val a krv sa jej v tele va­rila.

On na tom bol rov­nako. Boz­ká­val ju nežne akoby sa bál že jej ub­líži. No na­priek tomu jeho bozky mali šťavu. Boli tak na­bité ener­giou, že len čo po­cí­tila jeho pery na svo­jich ústach ne­ve­dela sa ovlá­dať. Chcela ho ce­lého. Tento deň. Túto noc. Bol jej.

cdc4129f8941c77e550429ead3c29419

pin­te­rest.com

A ona zase bola iba jeho. Dnešnú noc ve­no­vali sebe. Mal ju pod kon­tro­lou. Jeho ja­zyk pu­to­val po ce­lom jej tele a ona mala po­cit, že sa pr­vý­krát mi­luje s pra­vým mu­žom. S mu­žom činu. Pri kto­rom to ne­boli len prázdne slová, keď jej šep­kal do uška, že sa s ňou po­mi­luje tak, ako ni­kto iný.

Ne­ve­dela sa ho na­sý­tiť. Jej telo si pý­talo viac. Ne­roz­mýš­ľala. Proste ho chcela. Tu. Te­raz. Len jeho. Ve­dela, a dobre to cí­tila, že on ju chce tiež.

Chcú si pat­riť. No ne­môžu. Dobre však ve­dia, že za­ká­zané ovo­cie chutí naj­lep­šie.

tumblr_mlv32h01sF1qkzl7oo1_500

tum­blr.com

Druhý deň prišlo vy­triez­ve­nie. Bola zo seba skla­maná, že sa pod­vo­lila túžbe, ktorá ju spa­ľo­vala.

Ne­boli slo­bodní. On bol za­dný a mal dobré dievča. Ona mala pria­teľa,  kto­rého bez­medzne mi­lo­vala. No to, čo za­žila včera bolo úplne iné. Váš­nivé. Nád­herné. Ne­nú­tené. Spon­tánne. Chcené. Ro­man­tické.

Ale už to ni­kdy ne­bude ako pred­tým. Ve­dela to.

Komentáre