„Ráno vsta­nem a bu­dem úžasná!“  ho­vo­rím si vždy, keď ot­vo­rím svoje oči. No ako to do­siah­nuť? Ako sa do­pra­co­vať k po­citu ne­na­hra­di­teľ­nosti a vý­ni­moč­nosti? My ženy sme veľmi krásne no pe­kelne kom­pli­ko­vané stvo­re­nia, ktoré každé ráno zvá­dzajú ur­putný boj so svo­jou skri­ňou ve­riac, že v nej nájdu niečo, čo os­tat­ným na ulici vy­razí dych a v čom sa budú cí­tiť pri­ro­dzene no zá­ro­veň štý­lovo.

Mať vkus a cit pre módu sa však po­stupne vy­tráca vďaka po­nuke kús­kov, ktoré nám slo­ven­ské ob­chody pod­sú­vajú. Všetky ženy sa tak stá­vajú rov­naké ako cez ko­pi­rák. Out­fity sú bez ná­padu, bez ori­gi­na­lity, jed­no­du­cho sa bežne na ulici stane fakt, že sa stretnú dve ženy, ktoré majú rov­naký kú­sok ba do­konca, ktoré sú to­tožne ob­le­čené. Veľmi dobre po­známe tento po­cit. Je to trápne, ne­prí­jemné a ak nám to okol­nosti po­vo­ľujú, naše kroky mie­ria na­s­päť k na­šim šat­ní­kom. No ako to zme­niť? Ako tomu za­brá­niť? Máme pre vás, milé dámy rie­še­nie.

Se­káče, se­káče, se­káče

Keďže nám slo­ven­ské ná­kupné cen­trá po­nú­kajú z kaž­dého kúsku tak ne­spo­četne veľa  dup­li­ká­tov, stá­vame sa mód­nymi ov­cami. Av­šak vďaka svo­jej ty­picky žen­skej vlast­nosti, kto­rou je vy­na­lie­za­vosť sa do­ká­žeme od­lí­šiť. Pri tejto mi­sii nám stoja v ús­trety naše se­cond­handy.

Stará rif­ľová bunda dodá cel­ko­vému vzhľadu štý­lo­vosť a jed­no­du­cho sa ladí so všet­kým čo máte v skrini.

2-1foto: we­he­ar­tit.com

Zvo­nové no­ha­vice, ktoré  vy­lo­víte v kaž­dom se­káči si na seba mô­žete v po­koji dať. Sú to­tiž opäť v kurze. Roz­hodne k nim pat­ria crop topy alebo čip­ko­vaná podr­senka, ktorú váš par­tner ur­čite po­čas ve­čera schová do svojho saka. K takto zvo­le­nému out­fitu pri­dajte aj kla­sické lo­dičky, ktoré do­ko­nale pre­dĺžia vašu po­stavu.

3-1

foto: Ins­ta­gram

K must have kús­kom patrí aj krátka rif­ľová sukňa, ktorú zdo­bia zlaté alebo strie­borné gom­bíky. Mô­žete k nej zvo­liť jed­no­fa­rebný crop top  a te­nisky, alebo stavte na kla­siku a obujte si san­dále či ba­le­rínky.

4foto: Ins­ta­gram

Jed­no­fa­rebné tielko nám tiež veľmi po­slúži.  Mô­žeme  ho po­stri­hať na tenké pásy, ktoré zvia­žeme do­kopy a vy­tvo­ríme si tak štý­lový crop top, ktorý už nez­ba­dáme na ni­kom inom.

5

foto: we­he­ar­tit.com

Se­cond­hand-y sú plné kús­kov, ktoré ča­kajú na vašu tvo­ri­vosť a ori­gi­na­litu. Plu­som sa stáva fakt, že sú lacné a tak toto roz­hod­nu­tie ne­za­bolí ani vaše pe­ňa­ženky.

Komentáre