Pre­čí­taj si druhý diel o tom, čo na tvoju do­vo­lenku ho­vorí tvoje zna­me­nie.  Prvú časť náj­deš TU


Váhy (23.9. – 22.10.)

Váhy mi­lujú keď môžu byť ob­lo­pené ume­ním a kul­tú­rou (tak­tiež im ne­vadí, keď sú hýč­kané). Po­hľa­daj si teda ex­klu­zívny ho­tel so spa, v meste ako je na­prí­klad Vie­deň, ktoré je plné di­va­diel, mú­zeí a prí­le­ži­tostí roz­maz­ná­vať sa skve­lým jed­lom.
jk
Zdroj: Pin­te­rest

 

Škor­pión (23.10 – 21.11.)

Pre škor­pi­ó­nov je to celé o tom hľa­dať nové veci, ktoré za­tiaľ tak­mer ni­kto ne­ob­ja­vil. Po­tre­bu­ješ nájsť nové kúty a štr­binky, ktoré ti kto­rá­koľ­vek do­vo­len­ková des­ti­ná­cia do­káže po­núk­nuť. Rôzne zá­ku­tia Ma­roka ti po­skytnú ho­diny a ho­diny ob­ja­vo­va­nia. A keďže ti ne­vadí di­voký te­rén, zídi z aj tak roz­bi­tých ces­ti­čiek a po­roz­mýš­ľaj nad tým, že zo­pár nocí strá­viš v púšti Ber­ber na Sa­hare.kl Zdroj: Pin­te­rest
 

Stre­lec (22.11. – 21.12.)

Keďže si tzv. ho­ro­sko­pová ces­to­va­teľka, zvyk­neš byť ne­po­kojná a ne­us­tále hľa­dáš nové dob­ro­druž­stvá. Kým by si naj­rad­šej na­sko­čila do ka­ra­vanu a ces­to­vala si hore-dole kra­ji­nou, tiež máš rada ces­to­va­nie na rôzne ne­ví­dané miesta. Hlavné je, aby si v nich mala zvláštny fe­e­ling, ako na­prí­klad v Ang­kor Wat v Kam­bo­dži, alebo v chrá­moch Ba­gan v Mjan­mar­sku.

 jk

Zdroj: Pin­te­rest

 

Ko­zo­ro­žec (22.12 – 19.11.)

Ko­zo­ro­žec je v rámci ho­ro­skopu zna­me­nie, ktoré je naj­viac orien­to­vané na ciele. Si pri­pra­vená zdo­lá­vať aké­koľ­vek nové vý­zvy. Si zem­ské zna­me­nie, rada sa ob­klo­pu­ješ prí­ro­dou, tak si choď za­bi­cyk­lo­vať do Tos­kán­skej prí­rody, alebo skús ísť zlie­zať hory na expe­dí­ciu do Pa­ta­gó­nie (o čom si už prav­de­po­dobne dl­h­šie sní­vala).kjZdroj: Pin­te­rest

  

Vod­nár (20.1. – 18.2.)

 

Tie, ktoré mali tú česť na­ro­diť sa v tomto zna­mení, majú ten­den­ciu byť voľné duše, ktoré zbož­ňujú byť ob­klo­pené ľuďmi. Per­fektne by si za­padla na miesto na vode, s koz­mo­po­lit­ným fe­e­lin­gom a pria­teľ­skými lo­kál­nymi oby­va­teľmi. Syd­ney roz­hodne za­padá do tohto po­pisu.

jkZdroj: Pin­te­rest

 

Ryby (19.2. – 20.3.)

Ryby sú známe tým, že sa veľmi rady tú­lajú. Uvi­díš, že plá­žová des­ti­ná­cia ako Tru­lum, je pre teba to pravé. Tu mô­žeš unik­núť re­a­lite, buď tré­nin­gom jogy, alebo si vy­čis­tiť hlavu pre­chá­dza­ním sa po krás­nom Me­xic­kom po­brež­nom meste a uží­va­ním si všet­kých krás, ktoré ti po­núka.jkZdroj: Pin­te­rest

co­ver foto: pe­xels.com

Komentáre