Skú­šala si už nie­kedy pri­dať do pa­la­cin­ko­vého cesta ka­kao? My ve­ruže áno…kom­bi­ná­cia ka­ka­ovej chuti, ma­lín, mas­car­pone a šľa­hačky nemá chybu… 🙂QE6A0756-1200x1800_c

Cesto na crêpes (pa­la­cinky): (27 ks s prie­me­rom cca 15 cm)

 • 500 ml pl­no­tuč­ného mlieka
 • 3 vaj­cia (veľ. L)
 • 230 g hlad­kej múky
 • 30 g ka­kaa
 • 30 g kryš­tá­lo­vého cukru
 • 50 g roz­pus­te­ného vy­c­hlad­nu­tého masla
 • 1/3 ča­jo­vej ly­žičky sódy bi­kar­bóny
 • štipka soli

 

Pl­nka:

 • 250 g mas­car­pone
 • 250 ml šľa­hač­ko­vej smo­tany (min. 33%)
 • 150 g práš­ko­vého cukru
 • 200 g ma­lín
 • ma­liny na de­ko­rá­ciu
 • práš­kový cu­kor na po­sy­pa­nie

 

Cesto je na príp­ravu veľmi jed­no­du­ché, tro­chen pip­lačka je po­tom to pe­če­nie…ale ty si ši­kov­nica a ur­čite to zvlád­neš 🙂

 

 • Pri­prav si dve väč­šie misky. Do jed­nej vlej mlieko a vsoť vaj­cia s cuk­rom. V dru­hej zmie­šaj soľ, múku, ka­kao a sódu bi­kar­bónu. Šľa­ha­čom si va­jíčka v mlieku roz­mie­šaj. Do múky vlej maslo a za stá­leho šľa­ha­nia pri­lie­vaj po­maly va­ječno-mliečnu zmes. Vznikne krásne hladké tmavé cesto.
 • Pa­la­cinky je úplne naj­lep­šie piecť na pan­vici s ne­priľ­na­vým po­vr­chom, cesto už ne­jaký ten tuk ob­sa­huje, takže stačí iba na upe­če­nie pr­vej pa­la­cinky po­u­žiť kúš­tik masla a inak sa už po­tom pečú úplne na­su­cho a vô­bec sa ti ne­budú le­piť, tr­hať ani pri­pa­ľo­vať. My sme piekli na ma­lej pa­la­cin­kárni, lebo sme chceli tortu vy­sokú a s ma­lým prie­me­rom (cca 15-16 cm). Ty mô­žeš po­kojne po­u­žiť väč­šiu pan­vicu a bu­deš to mať ho­tové rých­lej­šie, ale torta bude nízka. Skús upiecť tenké pa­la­cinky. Ľahko sa ho­vorí, že? Ale len pekne tré­nuj… 😉
 • A ide sa na pl­nku…ma­liny si zmie­šaj s cuk­rom a vid­lič­kou po­pučte na väč­šie kúsky. Pri­mie­šaj mas­car­pone (tak le­da­bolo, vznikne ti ru­žovo-biely me­lír) a na­ko­niec ¾ ušľa­ha­nej šľa­hačky.
 • Pa­la­cinky vrstvi s kré­mom a na­ko­niec daj na­vrch zvyšnú šľa­hačku, oz­dob ma­li­nami a prí­padne po­cuk­ruj. Šup na ho­dinku-dve do chlad­ničky a mô­žeš pap­kať.
 • Ak ti os­tali ne­jaké pa­la­cinky, na ktoré už ne­vy­šiel krém, tak sa ur­čite ne­stra­tia…Od­lož si ich na druhý deň na ra­ňajky, obed alebo ve­čeru a na­plň čím­koľ­vek . 😉

  Ak máš chuť na inú ma­škrtu alebo ťa zau­jíma, kto sú ši­kovné St(v)ory z ku­chyne, nav­štív ich blog http://stvo­ryz­ku­chyne.com

QE6A0784-1200x1800_c

Komentáre