Pre­zlie­ka­cie ka­bínky sú jed­nou z naj­dô­le­ži­tej­ších vecí v ce­lej pre­dajni.

Keď rôzne spo­loč­nosti chcú, aby si ľu­dia ich ob­le­če­nie kú­pili, mu­sia v ňom vy­ze­rať čo naj­lep­šie. Čo ak vám ale po­vieme, že v ka­bín­kach sú upra­vené zrkadlá, farby a osvet­le­nie tak, aby ste v ich ob­le­čení vy­ze­rali čo naj­lep­šie? Inna sa sna­žila toto tvr­de­nie do­ká­zať a po­da­rilo sa jej to. Najprv sa od­fo­tila v tom is­tom ob­le­čení v zrkadle doma, a po­tom to šla skú­siť do rôz­nych ob­cho­dov. Vý­sle­dok? V pre­zlie­ka­cích ka­bín­kach vy­ze­rala oveľa lep­šie a chud­šie.

Zara

ZARA

Stra­di­va­rius

Stradi

Sela

sela

Adi­das

adidas

Pro­mod

promod

Os­tinF

Ne­wY­or­ker

-newyou

Mexx

mexx

Mango

-mango

H&M

-hm

zdroj fo­to­gra­fií: adme.ru

4 dlhybanner

Komentáre