Áno, tie fotky, pri kto­rých si ho­vo­ríš, že ty taká ni­kdy ne­bu­deš. Do­konca sa pri nich cí­tiš strašne ne­at­rak­tívne.

Pred­tým, ako sa za­čneš ubí­jať ďal­šími fot­kami vy­pra­co­va­ných brúch, mala by si niečo ve­dieť. Tieto fotky a pre­meny nie sú také sku­točné, ako sa na prvý po­hľad zdá.

Čo­raz viac mo­de­liek a fit­nes­siek bo­juje proti klam­stvám na so­ciál­nej sieti a te­raz sa k ním pri­dala aj Emily Skye. Tá uká­zala svoju pre­menu, ktorú do­siahla za… 3 se­kundy. Toto je pravda o Ins­ta­grame.

My Meal + Exer­cise Prog­rams??Link in my bio! ~ My 3 se­cond trans­for­ma­tion! ? . – The left pic is with my tummy pus­hed out – the right is with my tummy fle­xed. ? . Your po­sture, an­gles, po­sing & ligh­ting ma­kes a big dif­fe­rence! Next time you look at a photo of so­me­one who lo­oks „per­fect“ on­line or in a ma­ga­zine re­mind your­self that the per­son in the photo do­esn’t walk around lo­oking like that! They’re po­sed, in their best an­gles with a tight or fle­xed tummy in „good“ ligh­ting. No­body is per­fect! No­body has the per­fect life, body, face, re­la­ti­ons­hip or fa­mily etc. We’re all just im­per­fect hu­mans. . Don’t strive for „per­fec­tion“ or com­pare your­self to any­one else – just fo­cus on be­ing your best and em­brace be­ing YOU! ? . We all need this re­min­der at ti­mes I think. ☺️? . . ?Out­fit: @re­e­bok @re­e­bok­wo­men . ??? Wor­kout Vi­deos: @emi­lys­ky­efit­ness . ?Be­auty page: @emi­lys­ky­ebe­auty . 2️⃣ Bac­kup: @emily_skye2 . .

A photo po­sted by EMILY SKYE (@emi­lys­ky­efit) on


Ako to do­ká­zala? Stia­hnuté bru­cho, správne dr­ža­nie tela, správne svetlo a per­fektný uhol fo­to­apa­rátu.

Ale pri­jí­mať svoje telo nie je je­diný fakt, ktorý by si si mala zo­brať z to­hoto článku. Emily pre­zra­dila je­den fakt, na ktorý by sme všetci mali mys­lieť – správne dr­ža­nie tela je na­ozaj ex­trémne dô­le­žité. A nie je to len o kraj­šom bru­chu. Správne dr­ža­nie tela ťa urobí lep­šie vy­ze­ra­jú­cou a se­ba­ve­do­mej­šou. Daj si na ňom zá­le­žať a ne­za­ned­bá­vaj pri cvi­čení chr­bát.

Maj sa rada takú, aká si, no snaž sa byť každý deň lep­šia.

foto: Emily Skye/Ins­ta­gram

Komentáre