S no­vým ro­kom nám aj  pri­chá­dza farba, ktorá bude pre­vlá­dať v mód­nych ko­lek­ciách a stane sa mód­nym do­pl­n­kom žien na ce­lom svete. Ako sa ti táto farba páči ? Do­vo­líš, aby ťa ovládla a bola sú­čas­ťou tvojho šat­níka ?

Dá­vam do po­zor­nosti, že najb­liž­ších dva­násť me­sia­cov nás bude spre­vá­dzať nová farba ktorá už za­čiat­kom roka ob­letí všetky mé­dia. Toto fa­mózne prek­va­pe­nie si pre nás pri­pra­vila spo­loč­nosť Pan­tone,  ktorá je glo­bál­nym líd­rom v ob­lasti ko­mu­ni­ká­cie fa­rieb a po­sky­tuje pro­fe­si­onálne fa­rebné stra­té­gie, či už na mód­nych mó­lach, v di­zaj­nér­skom od­vetví, proste všade.pexels-photo-216657photo: pe­xels.com

Mi­nulý rok nám táto spo­loč­nosť po pr­vý­krát pred­sta­vila dva od­tiene farby, ktoré ob­ná­šali púd­rovo ru­žovú farbu  – Rosé qu­artz a pas­te­lovo modrú farbu – Se­re­nity.  No ten­to­krát sta­vili znova na kla­siku a zhodli sa na jed­nej farbe a tou sa stane – od­tieň ze­le­nej – GRE­E­NERY (v pre­klade: ze­leň).

Znova sa nám k tejto farbe vy­jad­rila aj vý­konná ria­di­teľka Le­at­rice Ei­se­man, ktorá túto farbu po­va­žuje za upo­ko­ju­júcu. Pri­rov­náva ju k spo­lo­čen­skej a po­li­tic­kej at­mo­sfére na ce­lom svete. A dom­nieva sa, že by táto farba mala ľudí in­špi­ro­vať viac k tomu, aby sa  ve­no­vali ná­vratu k prí­rode a aby v nás bolo, čo naj­viac ener­gie a po­zi­tív­neho mys­le­nia.grass-rain-drops-83249photo: pe­xels.com

Ja sama som sa pri po­hľade na od­tieň Gre­e­nery cí­tila upo­ko­ju­júco a uvoľ­nene, aj keď som na za­čiatku os­tala z tejto farby tro­cha za­sko­čená. Ani sa ne­ču­du­jem, keďže ze­lená farba sama o sebe pred­sta­vuje, po­koj, prí­rodu, po­zi­tívnu ener­giu, čis­totu a tieto myš­lienky boli pre mňa to pravé, ale sa­moz­rejme som sa za­čala zau­jí­mať o to, ako tento od­tieň pre­vládne v mód­nom svete. Po zhliad­nutí pár ná­vrhov som na to prišla a je jasné, že to bude veľmi zau­jí­mavé.

Te­raz sa asi za­mýš­ľaš ako vlastne túto farbu no­siť ? Čo sa týka kom­bi­no­va­nia, spo­loč­nosť Pan­tone uviedla pár prí­kla­dov, kde od­po­rúča túto farbu kom­bi­no­vať ob­zvlášť s pas­te­lo­vými a ne­ut­rál­nymi far­bami. Podľa môjho ná­zoru by vô­bec ne­uš­ko­dilo mať aj celý out­fit  jed­no­fa­rebný a za­kom­po­no­vať to do kús­kov, ako sú šaty, ka­báty a ove­raly.  girl-1848955_1280

photo: pi­xa­bay.com

Je sa­moz­rejmé, že sa farby ne­pre­mietnu len do odev­ného di­zajnu, ale už aj dnes sa na trhu pre­dá­vajú vý­robky, ako ku­chyn­ské spot­re­biče, by­tové do­pl­nky, de­ko­rá­cie a koz­me­tické vý­robky v po­dobe rú­žov, les­kov na pery, la­kov na nechty, takže IN mô­žeš byť ty ale aj tvoja do­mác­nosť .

Dú­fam, že ťa táto spo­loč­nosť s touto far­bou prek­va­pila a že už te­raz sa ti v tvo­jich myš­lien­kach pre­mie­tajú bláz­nivé out­fity a to ako zauj­meš v tom krás­nom Gre­e­nery ka­báte 🙂 

co­ver photo: pe­xels.com 

Komentáre