Sú na­ozaj veľmi dô­le­žité. Do­tvo­ria cel­kový look a do­dajú ti istý šmrnc. Reč je o do­pl­n­koch. Vhodne skom­bi­no­vané do­pl­nky môžu na­ozaj prek­va­piť a byť tak slad­kou bod­kou ce­lého out­fitu. Tu je zo­pár do­pl­n­kov, ktoré by mala mať po­vinne každá žena v šat­níku:

Ka­belka

Každá so mnou bude ur­čite sú­hla­siť, ak po­viem, že ka­belka je zna­kom žen­skosti. Ne­treba, aby si mala ka­be­liek veľa. Po­stačí ti nie­koľko štý­lo­vých a kva­lit­ných ku­sov. Ka­belku žena po­tre­buje aj z prak­tic­kého hľa­diska. Kde by sme predsa no­sili všetky tie po­trebné veci, ktoré do nej ob­čas len tak na­há­džeme?

Ná­uš­nice

Je pravda, že každá z nás má ob­čas dni, keď sa jej nechce ani z po­stele vstať. Alebo si v ran­nom zhone ne­uče­šeme vlasy, ob­le­čieme tričko na­opak či ne­na­sieme rúž. No aj na­priek tomu by sme  ne­mali za­bú­dať na ná­uš­nice. Veľké kru­hové, malé ne­ná­padné, so strap­cami či zlaté. Ku kaž­dému out­fitu by si mala vo­liť iné ná­uš­nice. Vďaka nim tvoja tvár pô­sobí žen­skej­šie a oži­via celý tvoj look. Platí jedno zá­sadné pra­vidlo – ne­nos pre­hnane oz­do­bené ná­uš­nice.

zdroj: Photo by Ah­med Car­ter on Unsp­lash

Lo­dičky

Najmä tie v ne­ut­rál­nych far­bách. Kré­mové, biele, čierne či v jemne ru­žo­vej farbe. Sú veľ­kou ne­vy­hnut­nos­ťou. Mô­žeš ich no­siť tak­mer ku všet­kému a ľahko sa kom­bi­nujú. Pod­pä­tok pre­dĺži tvoju po­stavu a bu­deš pô­so­biť oveľa žen­skej­šie.

Sl­nečné oku­liare

Nie­len z prak­tic­kého hľa­diska je dobré ich mať vždy po ruke. Ne­zá­leží na tom, či je leto či zima – ul­tra­fia­lové žia­re­nie ti škodí v kaž­dom ob­dobí. Mo­men­tálne sa no­sia re­tro oku­liare, úzke oku­liare, takz­vané „cat eye“ či jed­no­liate oku­liare.

zdroj: Photo by Bog­dan Gli­sik on Unsp­lash

Jemné ná­hr­del­níky

Zlaté prí­vesky, ktoré by si mala na seba na­vrstviť. Nie­koľko ku­sov jem­ných ná­hr­del­ní­kov tak skvele do­tvorí celý out­fit.

Komentáre