V ur­či­tom ob­dobí to za­žíva každá z nás, tie me­nej šťastné bo­jujú aj celý ži­vot. Ho­vo­rím o snahe schud­núť a vy­bu­do­vať si štíhlu a pevnú po­stavu, o akej sníva každá žena. O to viac, keď sa leto blíži kaž­dým dňom. Vieš na čo som prišla? Ob­me­dzo­va­nie sa v strave ni­kam ne­ve­die! Spoz­nala som lepší spô­sob, ako sa stih­neš do­stať do leta do formy.

Svoje ta­jom­stvo ti hneď pre­zra­dím, no pred­tým ti po­roz­prá­vam, ako sa moje prob­lémy za­čali. Ni­kdy som ne­vy­ni­kala do­ko­na­lou štíh­lou po­sta­vou, no ne­bola som ani tučná, skrátka taký prie­mer, veď to po­znáš. Pria­te­lia a muži mi vždy vra­veli, že som pekná a cel­kom chudá, no v sku­toč­nosti som mala čo zha­dzo­vať a so svo­jím te­lom som ni­kdy ne­bola úplne spo­kojná.

pexels.com

pe­xels.com

Ob­čas sa mi da­rilo tro­chu schud­núť ob­me­dzo­va­ním jedla a ob­čas­ným cvi­če­ním, no vždy sa to vrá­tilo späť. Po tom, čo som za­čala pra­co­vať, mi ne­zos­tal čas na pra­vi­delný po­hyb, aj strava viazla a stres tomu rov­nako ne­pri­dá­val. Za­čala som opäť pri­be­rať. Di­éty s tým nič dl­ho­dobo ne­spra­vili a už ma ne­ba­vilo tý­rať svoje telo hla­dom. Po­ve­dala som si “dosť!”.

Sta­čilo jedno po­se­de­nie pri káve so sta­rou zná­mou a môj ži­vot sa zme­nil o 180 stup­ňov. Po­ra­dila mi pro­dukt a zo­pár ti­pov, ktoré jej k fit po­stave po­mohli. Nejde o žia­den zá­zrak, ale efek­tívny spô­sob, ako skom­bi­no­vať zdravú ži­vo­tosprávu a silu prí­rody. Od­po­ru­čila mi kom­bi­ná­ciu prí­rod­ných pro­duk­tov 10 days De­tox a 10 Days Fast Slim.

BeFunkyfcvds Collage

sen­si­lab.sk

Ide o 10-dňový de­to­xi­kačný prog­ram a ná­sledne 10-dňový chud­núci prog­ram, po kto­rých sa cí­tim ako nový člo­vek. Nad­merná váha často sú­visí s cel­ko­vým ži­vot­ným štý­lom a za­ne­se­ním or­ga­nizmu škod­li­vými lát­kami či spo­ma­le­ným me­ta­bo­liz­mom, a práve tieto do­pl­nky mi po­mohli večný ko­lo­beh pri­be­ra­nia za­sta­viť. Pod­po­rili pri­ro­dzené fun­kcie tela, ktoré sa samé zby­toč­ných zá­sob zba­vilo.

Be­ne­fi­tov je však oveľa viac. Po ab­sol­vo­vaní kúry mám množ­stvo ener­gie, lep­šiu ná­ladu a trá­ve­nie mi už ne­robí ťaž­kosti. Kva­lit­nej­šie nechty sú prí­jem­ným bo­nu­som. Aj keď si tieto veci možno os­tatní na prvý po­hľad ne­všimnú, ja sa cí­tim o 100% lep­šie a to je po­cit na ne­za­pla­te­nie.

Do­voľ mi vy­svet­liť ti as­poň stručne, ako celý prin­cíp fun­guje. Pro­dukty po­stupne rie­šia via­ceré fak­tory tvojho zdra­via – najprv vy­čis­tia pe­čeň, po­tom zrých­lia me­ta­bo­liz­mus a pod­po­ria trá­ve­nie. Pro­dukt 10 Days Fast Slim zas od­búra vodu z tela, re­gu­luje hla­dinu cukru v krvi a na­po­kon roz­pustí nad­by­točné tu­kové zá­soby v tele.

pexels.com

pe­xels.com

Všetko dô­le­žité, plus zo­znam od­po­rú­ča­ných zdra­vých po­tra­vín, ktoré by si mala po­čas tejto kúry kon­zu­mo­vať, sa do­zvieš v prí­ručke. Ja som ok­rem toho denne vy­pila as­poň 2 litre vody, jedla som čo naj­viac ze­le­niny a ovo­cia a vy­hý­bala sa spra­co­va­ným po­tra­vi­nám a najmä slad­kos­tiam. Asi dva­krát týž­denne som si za­cvi­čila jogu alebo ab­sol­vo­vala ho­dinu tanca v štú­diu.

Aj keď by sme často chceli všetko zvlád­nuť svoj­po­mocne a do­ká­zať si vlastnú silu, ob­čas to bez drob­nej po­moci nejde. Ne­han­bím sa za to a ne­mala by si sa ani ty. Do­voľ si in­ves­to­vať do seba a cí­tiť sa skvelo! Tvoje telo a zdra­vie sú to je­diné, čo máš. A pred­stava na­ku­po­va­nia pla­viek so štíh­lou a zdra­vou po­sta­vou znie prí­jemne, no nie? 🙂

Komentáre