Via­noce sa ne­za­dr­ža­teľne blí­žia. Ob­do­bie, ktoré sa stalo hlav­ným ter­čom re­klám a ob­chod­ných ťa­hov, sa stáva sku­toč­nos­ťou. A k sviat­kom mieru a po­koja, ako sa zvyknú na­zý­vať, ne­od­mys­li­teľne pat­ria aj dar­čeky. Sa­moz­rejme, že ľudí, kto­rých ideme ob­da­ro­vať chceme po­te­šiť a so svo­jím dar­če­kom da­ro­vať aj kú­sok seba. A naj­lep­ším spô­so­bom je da­ro­vať hand­made.

Pr­vou vý­ho­dou hand­made dar­če­kov je, že sú „ušité“ na mieru. Pro­stred­níc­tvom ručne vy­ro­be­ných vecí naj­lep­šie vy­jad­ríš, ako ti na da­nom člo­veku zá­leží a aké dô­le­žité mo­menty ste spolu za­žili. Týmto spô­so­bom da­ru­ješ niečo vý­ni­močné a ne­bu­deš sa mu­sieť obá­vať že osoba, kto­rej si dar­ček dala, sa stretne s nie­kým, kto bude mať rov­naký kú­sok ako ona.

pexels-photo-159983

foto: www.pe­xels.com

Ďal­šou vý­ho­dou je, že sa za­ba­víš a hlavne, uro­bíš niečo aj pre seba. Po­mo­cou ruč­nej vý­roby pod­po­ru­ješ svoju jemnú mo­to­riku. Roz­ví­jaš svoje mys­le­nie, dá­vaš pries­tor fan­tá­zií a roz­hodne sa od­re­a­gu­ješ.

Hand­made vô­bec ne­zna­mená, že mu­síš ro­biť to, čo ťa ne­baví. Ne­mu­síš vy­ší­vať či štri­ko­vať šály a po­nožky pre celú ro­dinu. A už vô­bec to ne­musí byť o kres­lení. Stačí, ak po­pus­tíš uzdu fan­tá­zií a aj z kú­pe­ného dar­čeka vy­kúz­liš ori­gi­nál.

V prí­pade, že chceš ob­da­ro­vať svoju po­lo­vičku par­tner­ským trič­kom, skús vám vy­ro­biť vlastné a ori­gi­nálne. Ne­sta­neš sa tak sú­čas­ťou davu, kde ne­vieš kto je koho qu­een a kto koho king.

pexels-photo-24175

foto: www.pe­xels.com

Po­kiaľ si na­ozaj ne­vieš dať rady s tým, čo vy­mys­lieť, na in­ter­nete náj­deš množ­stvo su­per ná­pa­dov od vlast­no­ruč­ných ná­ram­kov až po ob­le­če­nie. Stačí už len nav­ští­viť ob­chod s kre­a­tív­nymi po­tre­bami a mô­žeš za­čať. Ne­boj sa im­pro­vi­zo­vať a teš sa zo svo­jej práce.

Uvi­díš, že keď s tým raz za­čneš, už ne­bu­deš chcieť pre­stať. Ur­čite ti urobí ra­dosť vi­dieť šťas­tie v očiach tvo­jich blíz­kych. Po čase v sebe pre­bu­díš kre­a­tívnu dušu a za­čneš vi­dieť niečo na ve­ciach, na kto­rých os­tatní ne­uvi­dia nič. Bu­deš mať mož­nosť zreš­tau­ro­vať a za­chrá­niť kúsky, kto­rých by si sa za iných okol­ností mu­sela vzdať. Ale hlavne, bu­deš šťastná.

co­ver foto: pe­xels.com

Komentáre