Dni sú dl­h­šie, ho­rúce a plné sl­neč­ných lú­čov. Letná se­zóna je už v pl­nom prúde a je naj­vyšší čas, aby si po­roz­mýš­ľala nad kú­pou po­riad­neho opa­ľo­va­cieho krému, ak si tak ešte stále ne­spra­vila. Čo by si mala ve­dieť a na čo by si ne­mala za­bud­núť?

Z vlast­nej skú­se­nosti viem, že opa­ľo­va­cie krémy v láske prí­liš ne­máme. Nechce sa ti már­niť čas na­tie­ra­ním, na­vyše si mys­líš, že kvôli krému ne­do­siah­neš vy­sní­vaný bron­zový od­tieň, a tak sa celá tvoja snaha stane zby­toč­nou. Toto všetko chá­pem, ale mala by si mys­lieť do bu­dúcna. Nad­merná tvorba vrá­sok, pig­men­tové škvrny, ne­daj­bože ra­ko­vina…tú­žiš po nie­čom z tohto zo­znamu? Ja roz­hodne nie…

Pred kú­pou opa­ľo­va­cieho príp­ravku ti od­po­rú­čam vy­hľa­dať si zo­pár re­cen­zií. Nech­cem tu ni­komu ro­biť re­klamu, av­šak na in­ter­nete sa ľahko do­sta­neš k rôz­nym vý­sled­kom ne­zá­vis­lých tes­tov, kde sa veľmi často po­tvr­dzuje fakt, že nie všetko najd­rah­šie musí byť aj naj­lep­šie. Pár klik­nutí ti ne­za­be­rie veľa času a možno na­ko­niec ušet­ríš zo­pár eur, čo ur­čite nie je na škodu.

Kú­piť si kva­litný krém však ne­stačí. Väč­šina z nás verí rôz­nym mý­tom, ktoré mno­ho­krát ší­ria sa­motní vý­rob­co­via s cie­ľom pre­dať čo naj­viac, biz­nis je biz­nis. Opa­ľo­va­cie krémy s naj­vyš­ším ochran­ným fak­to­rom, čiže 50 a 50 +, sú spra­vidla tie najd­rah­šie. Veľa ľudí si myslí, že ak sa na­trú týmto fak­to­rom, sú úplne chrá­není nie­len pred spá­le­ním, ale aj pred škod­li­vými účin­kami sl­neč­ného žia­re­nia. Omyl, tento fak­tor je vhodný pre ľudí, ktorí tr­pia sl­neč­nými aler­giami, no bež­ným smr­teľ­ní­kom s ble­dou po­kož­kou úplne stačí fak­tor 30, a ten je predsa o niečo lac­nejší. Tí tmavší z nás si vy­sta­čia aj s niž­ším ochran­ným fak­to­rom, kaž­do­pádne na­tie­rať by sa mali tiež. Síce sa tak rýchlo ne­spá­lia, no ich koža je rov­nako vy­sta­vená ne­priaz­ni­vým vply­vom slnka. Ďal­šou dô­le­ži­tou sku­toč­nos­ťou je, že žia­den krém nás ne­o­chráni úplne, ga­ran­ciu ne­máme ni­kdy. Krémy do­kážu zmier­niť ri­ziko, čo je ich pod­sta­tou, ale všetko s mie­rou. Pri nad­mer­nom sl­není ti ne­musí po­môcť ani krém.

Na­trieť by si sa mala už pred prí­cho­dom na pláž, nech môže za­tiaľ príp­ra­vok v tvo­jej po­kožke za­čať pra­co­vať. Ak si po­zorne pre­zrieš obal tvojho krému, prav­de­po­dobne bude ozna­čený ako „wa­ter-re­sis­tant“. Kon­trolné or­gány za­ká­zali ozna­če­nie „wa­ter­proof“, keďže žia­den z príp­rav­kov nie je sku­točne vo­de­odolný, išlo by teda o za­vá­dza­nie spot­re­bi­te­ľov. Práve to je je­den z dô­vo­dov, prečo by si sa mala na­tie­rať v pra­vi­del­ných in­ter­va­loch, ide­álne každé 2 ho­diny, resp. po kaž­dom okú­paní.  Ok­rem po­bytu pri vode vy­tiahni svoj krém aj v prí­pade, že je napr. tro­pický sl­nečný deň a ty ho tak­mer celý pre­se­díš pri okne, šo­fé­ru­ješ v aute, prí­padne vy­ko­ná­vaš inú ak­ti­vitu na pria­mom slnku.

Pra­jem ti krásne leto, nech ti sl­niečko po­sky­tuje ko­pec ra­dosti, nie vrásky a sta­rosti!

Foto: Flickr.com

Komentáre