Ktosi mi raz po­ve­dal, že čo vy­ža­ru­ješ, to pri­ťa­hu­ješ. A tak sa mi na­tíska otázka: ,, Čo som vy­ža­ro­vala ja, keď som si pri­tiahla do ži­vota teba?“

Kri­čala som ,, poď a zlom mi srdce?ʺ Asi áno. Uve­do­mu­jem si svoj po­diel viny na tom, kde sme. Vlastne som to celé za­čala. Ty si sa len ne­chal uná­šať. Ja som sa za­mi­lo­vala, bez­ná­dejne.. a hľa­dala ťa.. kým som ťa ne­našla..
A zrazu si bol v mo­jom ži­vote. Ty, môj sen, moja túžba, moja láska. Bola som taká šťastná. Zdalo sa mi to ako roz­právka. Ja som na­šla svojho princa a ty si mal mňa.

tumblr_nwzx3z0wnu1srz469o1_500

foto: tum­blr.com

A mal si všetko zo mňa. Moju dušu, moje srdce, moje telo, môj ži­vot, všetko pat­rilo tebe. Svet okolo pre­stal pre mňa exis­to­vať. Ne­pot­re­bo­vala som nič. Mala som predsa Teba. No ty si to však všetko mal bez toho, aby si čo­koľ­vek uro­bil…ani si ne­uro­bil.. Ni­kdy. Nič.

Bola som vtedy prí­liš za­sle­pená lás­kou k tebe. Bol si v mo­jich očiach až prí­liš do­ko­nalý nato, aby som si všimla, že ťa­hám celé to bre­meno sama. Bu­do­vala som do­ko­nalú stavbu, no sama. A hoci sa mi zdalo, že moje dielo je per­fektné, ty si vtedy už bol na inej ceste.

pinterest.com

foto: pin­te­rest.com

Všimla som si ne­skoro, že nek­rá­čame rov­na­kým sme­rom. Asi som bola prí­liš slepá, aby som si všimla, že ty si už dávno preč. A ja som os­tala stáť sama, me­dzi chlad­nými múrmi, ktoré mi už ne­dá­vali teplo. Bol si preč. Ani ne­viem ako, kedy.. Zmi­zol si ako tieň. Mňa si ne­chal samú, so zlo­me­ným srd­com a so sl­zami v očiach. Zni­čil si môj sen, mňa.

A te­raz sa vra­ciaš? Znova sa ob­ja­víš a chceš späť náš sen?
Lenže ja už nie som to hlúpe dievča, ktoré sa bez­ná­dejne za­mi­lo­valo a bolo na­ivné a plné ilú­zií. Možno mi stále bije srdce 2-krát rých­lej­šie, keď ťa zba­dám. Možno stále tú­žim po tvo­jich boz­koch, ob­ja­tiach, po tebe.. ale už ne­dos­ta­neš nič, len tak.. Od­te­raz ne­chá­vam boj na teba. A ak nech­ceš bo­jo­vať, ne­bo­juj. Ale tak sa naše cesty viac ne­skrí­žia.

co­ver foto: tum­blr.com

Komentáre