Zdra­vím ťa starý môj pria­teľ,

chcela som za­čať tento list s ve­tou na čo by som chcela za­bud­núť , ale kla­mala by som seba.

Chcela by som za­bud­núť na niečo ohľa­dom teba?

Asi áno.

Za­bud­núť na to, že tu už nie si.

Nie si tu te­raz, keď mi ne­sku­točne chý­baš.

Je ťažké roz­lú­čiť sa s nie­kým, kto stále žije, ale od­išiel z nášho ži­vota.

Nech­cela by som za­bud­núť na nič z nás, na to čo bolo a nech­cem si stále pred­sta­vo­vať, to čo by mohlo byť.

unsp­lash.com

Tak teda, aká bola naša láska?

Ke­dysi bola ako oheň.

Ako oce­ány a mo­ria sveta, plná po­kla­dov.

Ako teplý vá­nok, ktorý mi vial vo vla­soch.

Ako sen.

Bola taká akoby ni­kdy ne­mala skon­čiť.

No ži­vot má ob­čas zvláštny zmy­sel pre hu­mor.

A roz­delí aj to, čo vy­ze­ralo, že by mu več­nosť pat­rila.

Ne­viem, aká je naša „láska“ te­raz.

Asi je chladná ako zimná kra­jina, ale sú dni, keď na ňu slnko vrhá lúče a všetko sa krásne li­goce.

Asi je ako ot­vo­rená rana, po­maly sa na nej vy­tvára chrasta.

Asi je ako roz­bitý po­hár, všade je sklo roz­lie­tané.

unsp­lash.com

Pre­mýš­ľam nad tým všet­kým, čo sme spolu za­žili.

Dnes viem, že spo­mienky sa dajú mi­lo­vať.

Kým si bol?

Chla­pec s očami ako je­seň a úsme­vom ako Ho­ly­wood star.

Chý­bajú mi tie bláz­nivé dni.

Veď vieš ty&ja .

Nie ako par­tneri, ale ako ka­ma­ráti.

Smiali sme sa všet­kým tým čo nás chceli roz­de­liť a predsa nás roz­de­lili.

Vra­vel si, že láska nie­kedy ne­stačí.

Dnes ťa vi­dím s inou.

Ne­hne­vám sa na ňu ani na teba, veď vieš, že každý si má právo vy­brať svoje vlastné šťas­tie.

Ona je tvo­jim.

Asi.

Dú­fam, že ju mi­lu­ješ as­poň tak ako si zvy­kol mňa.

va­riety.com

Možno sa raz stret­neme znova.

Už ako starí známi.

Obaja bu­deme mať na prste ob­rúčky a po ka­viarni nám budú be­hať naše deti.

Ale aj keby nie, bu­dem rada, že som mala šancu spoz­nať nie­koho ako ty a za­žiť tie krásne oka­mihy.

Ale aj tie zlé, ktoré ma veľa vecí na­učili.

„Tu me ma­nques ju­squ’au mo­ment où nous nous ren­con­trons en­core mon ami.“- Amé­lie  

(Bu­deš mi chý­bať, kým sa ne­stret­neme znova, pria­teľu)

Komentáre