Na úvod chcem po­ve­dať, že nie som žiadna top blo­gerka na slo­ven­skej scéne. Som oby­čajné dievča, ktoré si ve­die svoj blog už asi od roku 2012.

Mohla som mať pät­násť ro­kov, keď som pr­vý­krát vošla do svetla blo­ger­ského sveta. Aké to vtedy bolo?

Pí­sa­nie vlast­ného blogu ma vždy ba­vilo. Za­čí­nala som ešte na zá­klad­nej škole, vtedy som si za­lo­žila blog o psoch. Bolo to krásne a ne­vinné ob­do­bie. O pár ro­kov ne­skôr som pre­šla na blog.cz a keď som mala asi 13 ro­kov na blo­go­va­nie som za­nev­rela..

V pät­nás­tich som si za­lo­žila svoj nový blog vtedy fas­hion-pa­ra­dis.blogs­pot.com, ktorý fun­guje do dnes. Pô­vodne som si mys­lela, že som veľká módna blog­gerka a za­čala som pri­dá­vať na blog fotky sa­mej seba v rôz­nom ob­le­čení. Ak by som kva­litu môjho blogu vtedy, mala zhod­no­tiť jed­ným slo­vom bolo by to slo­vičko – KA­TA­STROFA.
Fotky som fo­tila na ip­hone 3 a se­ba­ve­domo som si mys­lela, aké sú kva­litné.  Keď boli fotky roz­ma­zané tvr­dila som, že to bol ume­lecký zá­mer.

V tom ob­dobí bolo blo­gov veľmi málo. Pa­mä­tám si, že vtedy bola na vý­slní česká blo­gerka San­dra Le­opar­dová, ktorá dnes už neb­lo­guje a Pav­lína Jág­rová. Slo­ven­ské blo­gerky som v tom ob­dobí veľmi ani ne­sle­do­vala.  V kaž­dom prí­pade blo­go­va­nie bolo vtedy úplne iné ako je dnes.

nainsta

BLO­GO­VA­NIE VTEDY A BLO­GO­VA­NIE DNES

Keď som si za­lo­žila blog dlho som nech­cela, aby o ňom nie­kto ve­del. Keď sme v tre­ťom roč­níku na stred­nej škole mali pred­met on­line mé­dia a me­dzi nimi boli aj blogy bola som per­ma­nen­tne v strese. O mo­jom blo­go­vaní vtedy ve­deli len moji najb­ližší a veľmi som sa bála, že môj blog v škole ob­ja­via. Sa­moz­rejme, že ho aj na­šli a ja som sa cí­tila veľmi trápne. Ale ne­mu­sela som. Môj blog bol už vtedy na cel­kom sluš­nej úrovni a do­konca sa nie­kto­rým mo­jim spo­lu­žia­kom za­pá­čil tak, že ho čí­tajú do­dnes. Ale vtedy som to vní­mala ako také moje ve­rejné ta­jom­stvo. Chcela som blo­go­vať o svo­jom ži­vote ale nie pre ľudí, kto­rých sku­točne po­znám.

Dnes je blo­gov veľmi veľa. Denne vzni­kajú nové a nové blogy a ja strá­cam pre­hľad o slo­ven­ských blog­ger­kách na scéne. Ano­ny­mita blo­gov sa vy­tra­tila a ti­tul Blo­ger si dá pred meno aj člo­vek, ktorý ma na blogu je­den člá­nok.
Blo­go­vací fe­no­mén na Slo­ven­sku dosť ovplyv­nila stránka Dnes no­sím. Od­vtedy sa ako­keby roz­trhlo vrece s mod­nými blog­ger­kami a dalo by sa po­ve­dať, že dnes blo­guje každá druhá.
Blo­go­va­nie je su­per.
Pod­po­ru­jem ho.
Baví ma a je to úžasný spô­sob pre­zen­to­vať sa­mého seba.
Ale je tu je­den há­čik.

DSC_2749

„Aj ty máš je­den z tých blo­gov, ktoré sú ako cez ko­pi­rák?“ opý­tala sa ma raz jedna moja ka­ma­rátka, keď som jej po­ve­dala, že blo­gu­jem. Dot­klo sa ma to, pre­tože ja sa sna­žím viesť blog podľa seba a ne­sle­du­jem ako si vedú svoje blogy os­tatné diev­čatá. Čí­tam blogy iba svo­jich ka­ma­rá­tiek.

Ale táto malá po­známka ma do­nú­tila pát­rať a za­čala som si po­ze­rať no­vo­dobé blogy. Na moje prek­va­pe­nie na­šla som veľmi veľa kva­lit­ných zau­jí­ma­vých blo­gov. Po­tom tu však boli aj také tzv. CTRL+C a CTRL+V blogy. A tu na­stáva prob­lém!

Ke­dysi bola každá blo­gerka ori­gi­nálna. Dnes je to inak. Nie­kto za­ve­die trend body so šnu­ro­vač­kou vpredu a od­razu to no­sia všetky blo­gerky, no­ha­vice s vy­so­kým pá­som atď.  Ja osobne by som ne­mala sú­diť módne blo­gerky, lebo ja svoj blog ve­diem li­fes­ty­lo­vým štý­lom ale je mi smutno, že z blo­ger­skej sféry sa vy­tráca ori­gi­na­lita.

Blo­gov je veľmi veľa. Ale po­zor, nie všetky sú o tom is­tom. Exis­tujú food blogy, blogy o kni­hách, li­te­rárne blogy, ces­to­va­teľ­ské blogy, li­fes­ty­lové blogy a tak ďa­lej. V tomto je naša blo­ger­ská sféra veľmi roz­ma­nitá a cel­kom kva­litná. Chcelo by to však viac mód­nych blo­ge­riek, ktoré sa ne­boja kom­bi­no­vať ne­kom­bi­no­va­teľné a majú gule uká­zať to svetu. O tom blogy predsa sú. Aby sme boli iné a pri­niesli niečo nové.

foto: pin­terst.com
ve­ra­pa­ra­dis.com

Komentáre