Tento člá­nok, bude o roz­hod­nu­tiach.

Ak si v po­sled­nej dobe ne­jaké vážne uro­bila, alebo sa na ne chys­táš, pri­prav sa na pri­chá­dza­júce ob­do­bie otá­zok, vý­či­tiek a všet­kého os­tat­ného. Áno, bo­hu­žiaľ, to je väč­ši­nou to, čo ľu­dia ro­bia, keď uro­bíš vo svo­jom ži­vote dô­le­žitý krok, veľkú zmenu.

tumblr_oek33bapie1qc91i1o1_500

foto: tum­blr

Prečo si to uro­bila? Oľu­tu­ješ to. Ne­vzdá­vaj to. Bu­deš šťast­nej­šia? A čo bu­deš ro­biť te­raz? Ľu­dia sa boja zmien, boja sa vy­stú­piť zo svo­jej zóny kom­fortu. Pod zme­nou si hneď pred­sta­vujú niečo ne­ga­tívne. Ne­ro­zu­mejú, prečo nie­kto chce opus­tiť svoj skvele za­be­hnutý ste­re­otyp a sko­čiť do ne­známa.

Jasné, roz­umieš tomu, že týmto ľu­ďom na tebe zá­leží, ale svo­jou prí­liš­nou ak­ti­vi­tou ťa vy­čer­pá­vajú. Je to tvoje roz­hod­nu­tie, vieš naj­lep­šie prečo si ho uro­bila, alebo prečo to tak chceš uro­biť. V mo­mente, keď si sa tak roz­hodla, ve­dela si prečo. Vieš, že nie si šťastná. Vieš, že mu­síš uro­biť krok inou ces­tou. Ces­tou, ktorá ťa po­ve­die k no­vým skú­se­nos­tiam. A mu­síš si za tým stáť. Ne­ne­chaj sa spo­chyb­niť. Ni­kým a ni­čím. Ni­kto ne­vidí do tvo­jej hlavy, do tvo­jej duše. Ne­vidí roz­pory, ktoré rie­šiš, ani po­city, ktoré ich spre­vá­dzajú. Nik ťa ne­do­káže po­cho­piť tak do­ko­nale, ako ty sama.

Ani ten naj­lepší pria­teľ ti ne­musí roz­umieť. Ale to je v po­riadku, preto si je­di­nečná. Tak si ver. Ver, že ro­bíš správne, tak ako vtedy, keď si sa roz­hodla.

A pa­mä­taj si. To, že sa nie­čoho vzdáš, ne­zna­mená, že si niečo stra­til, nie­kedy to zna­mená, že veľa zís­kaš.

co­ver foto: thought­ca­ta­log.com

Komentáre