Tvoje do­vo­len­kové dob­ro­druž­stvo sa blíži a ty už roz­mýš­ľaš, ako sa zba­liť efek­tívne a aby si po­čas ce­lej do­vo­lenky ne­mu­sela na­dá­vať na to, čo všetko si za­budla? Keďže mám mo­men­tálne po­dobný prob­lém, roz­hodla som sa spí­sať veci, na ktoré by si ne­mala za­bud­núť.

Za­píš si, čo po­tre­bu­ješ

Mysli na to, že ideš ma­xi­málne na týž­deň alebo dva, preto na­ozaj ne­pot­re­bu­ješ celú koz­me­tickú vý­bavu a keďže aj tak bu­deš skoro celý deň na pláži, stačí ti na­ozaj len je­den ma­keup, špi­rála či ce­ruzka na oči. Tak­tiež si zo­ber kúsky, ktoré sa dajú ľahko kom­bi­no­vať a sú aj prak­tické.

Ne­za­budni však pre is­totu aj na dlhé no­ha­vice či sve­ter alebo te­nisky, člo­vek ni­kdy ne­vie, kedy sa môže zme­niť po­ča­sie.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Na­plá­nuj si ob­le­če­nie

Skús po­roz­mý­šať, či re­álne vy­uži­ješ toľko to­pá­nok a či ti sku­točne ne­sta­čia len žabky, san­dále a ma­xi­málne jedny opätky. Ver mi, že pláž bude tvoj do­mov a ty na­ozaj bu­deš aj tak väč­ši­nou cho­diť bosá. Tak­tiež ne­mu­síš mať so se­bou pä­toro pla­viek, dvoje ti ur­čite sta­čia.

Plá­no­va­nie tvojho ob­le­če­nia zna­mená plá­no­vať to, čo bu­deš no­siť od hlavy až po špičky, vrá­tane šper­kov, vla­so­vých do­pl­n­kov, po­no­žiek, spod­nej bie­lizne či pla­viek. To môže znieť divne, ale ak je na­plá­no­vaný každý malý de­tail tvojho out­fitu, bude tak ľahké si vy­brať svoje ob­le­če­nie po­čas do­vo­lenky a bu­deš presne ve­dieť, čo chceš každý deň no­siť bez toho, aby si si ne­mu­sela zba­liť po­lo­vicu šat­níka. Čiže áno, tu je mi­ni­ma­liz­mus viac ako len ví­taný.

Na­plá­nuj si ob­le­če­nie na každý deň a vždy z kaž­dého typu kúsku ma­xi­málne dve veci, čiže ma­xi­málne:

 • 2x je­ansy
 • 2x šaty
 • 2x tričká
 • dvoje alebo ma­xi­málne troje to­pánky
 • 2x plavky
 • klo­búk alebo do­pl­nky
 • sve­ter alebo mi­kina
 • po­hodlné tep­láky a po­nožky

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Ďal­šie cenné a prak­tické rady:

 1. Po­nožky si vlož do te­ni­siek alebo to­pá­nok, ušet­ríš tým miesto.
 2. Tech­niku si vždy vezmi k sebe a ne­za­budni ani na na­fu­ko­vací van­kúš, ktorý ti po­slúži pri dl­h­šom lete.
 3. Za­budni na zby­točne veľké tašky, k moru ti na­ozaj sta­čia len plá­tenky a cross­body ka­belka na ve­čer. Ta­kisto vy­uži ich pries­tor a na­pchaj do nich malé pred­mety.
 4. Keďže koz­me­tika môže mať len 100 ml, kúp si malé flaš­tičky, ktoré kú­piš v kaž­dej dob­rej dro­gé­rií.
 5. Ob­le­če­nie, ktoré sa ne­krčí, zro­luj. Ušet­ríš tým veľa miesta a bu­deš mať väčší pre­hľad do ve­ciach.
 6. Áno, je leto, ale ver, že po­nožky ur­čite vy­uži­ješ. Tak­tiež to platí aj pre mi­kinu a tep­láky.
 7. Slu­chátka! Ni­kdy ne­vieš, či ne­bu­deš mať uke­ca­ného spo­lu­se­dia­ceho alebo uškrie­kané dieťa.
 8. Ak rada čí­taš, ne­za­budni na dobrú knihu či ča­so­pis. Zídu sa pri dl­h­šom lete či ča­kaní.
 9. Ne­za­budni na pas a le­tenku!

Na zá­ver ako tip pri­dá­vam vi­deo od you­tu­be­riek Ni­col a Lucky z Cup of Style, ktoré pri­dali cenné rady na ces­to­va­nie.

Komentáre