Aj keď podľa ka­len­dára máme leto len pár dní, v sku­toč­nosti za­ží­vame po­sledné týždne tro­pické po­ča­sie, aké sme už dávno ne­za­žili. Pa­dajú tep­lotné re­kordy a nám ne­os­táva nič iné, len vy­mys­lieť, ako sa po­čas ho­rú­čav as­poň tro­chu osvie­žiť.

Ak ne­máš prí­le­ži­tosť ísť sa sc­hla­diť k vode, nechce sa ti če­liť sl­neč­ným lú­čom a upred­nost­ňu­ješ za­tia­hnuté zá­vesy, prí­padne za­pnutú kli­ma­ti­zá­ciu, máme pre teba jed­no­du­chý tip na osvie­že­nie. Vy­rob si do­máce na­nuky, ktoré sú nie­len že jed­no­du­ché na príp­ravu, ale sú oveľa lep­šie a najmä zdrav­šie než tie z ob­chodu. Na­miesto bie­leho cukru mô­žeš po­u­žiť zdrav­šiu al­ter­na­tívu, akou je agá­vový či ja­vo­rový si­rup, med, prí­padne iná náh­rada sla­didla. Ušet­ríš tak ešte aj zo­pár ka­ló­rií.

Re­cep­tov na do­máce na­nuky náj­deš na in­ter­nete ne­úre­kom, no vy­brali sme pre teba tie, ktoré máme aj od­skú­šané. Chu­tili na­ozaj bra­vúrne a za­li­zo­vali sa všetci, ktorí ich ochut­nali. Ná­dobky na do­máce na­nuky náj­deš už tak­mer v kaž­dých do­má­cich po­tre­bách, no ak sa ti ich nechce zhá­ňať, mô­žeš vy­užiť umyté tég­liky od jo­gur­tov, do kto­rých na­le­ješ pri­pra­venú na­nu­kovú zmes. Poďme na to!

Ja­ho­dové Mo­jito na­nuky

Máme tu pre teba niečo ako stvo­rené na letnú párty alebo gri­lo­vačku. Tieto na­nuky sa dajú, sa­moz­rejme, uro­biť aj v ne­al­ko­ho­lic­kej ver­zii.

Na 8 na­nu­kov bu­deš po­tre­bo­vať:

 • 450 g ja­hôd
 • 1/2 hrn­čeka mä­to­vých lís­tkov
 • kôru z jed­nej li­metky
 • 1/2 hrn­čeka cukru alebo iného sla­didla
 • 1/2 hrn­čeka vody
 • 1/2 hrn­čeka bie­leho rumu (pri ne­alko ver­zii vy­ne­chaj)

Príp­rava je veľmi jed­no­du­chá. Ja­hody, mätu a kôru z umy­tej li­metky roz­mi­xuj. Cu­kor, prí­padne iné sla­didlo roz­pusť v ho­rú­cej vode a spolu s ru­mom pri­daj k ja­ho­do­vej zmesi. Znovu roz­mi­xuj a mô­žeš na­pl­niť for­mičky.

zdroj: unsp­lash.com

Ja­ho­dovo-ma­kové na­nuky

Tro­chu ne­tra­dičná kom­bi­ná­cia, ale ver nám, tvoje chu­ťové po­há­riky sa ti po­ďa­kujú.

Na 6 ks bu­deš po­tre­bo­vať:

 • 300 g ja­hôd
 • 250 g jem­ného od­tuč­ne­ného tva­rohu
 • 2 PL (po­liev­kové ly­žice) bie­leho jo­gurtu
 • 4 PL sla­didla (med, ja­vo­rový/agá­vový si­rup)
 • 3 PL ne­mle­tého maku
 • 1 ČL (ča­jová ly­žička) va­nil­ko­vého ex­traktu

Tieto na­nuky sú sku­točne veľmi jed­no­du­ché na príp­ravu. Roz­mi­xuj ja­hody s dvoma ly­ži­cami sla­didla. V dru­hej miske zmie­šaj tva­roh, zvyšné sla­didlo, jo­gurt, mak a va­nil­kový ex­trakt. For­mičky na na­nuky na­plň tak, že tieto dve zmesi bu­deš strie­dať. Za­čni ja­ho­do­vou, na ňu daj tva­ro­hovú zmes a znovu ja­ho­dovú.

View this post on Ins­ta­gram

​Po­razte teplo s tý­mito ja­ho­dovo-ma­ko­vými na­nukmi! 🍓🍦☀️Zdravá a vý­živná letná po­chúťka, ktorú bu­dete vy a vaše deti mi­lo­vať. Nie­lenže si za­mi­lu­jete ich chuť, ale aj rýchlu a jed­no­du­chú príp­ravu. 😉 . Su­ro­viny (6ks): čerstvé ja­hody 300 g od­tuč­nený tva­roh jemný 250 g biely jo­gurt 2 PL med/ja­vo­rový si­rup/agave 4 PL ne­pom­letý mak 3 PL va­nil­kový ex­trakt 1 ČL . Po­stup: . Očis­tené ja­hody s dvoma ly­ži­cami medu som vy­mi­xo­vala v mi­xéri do­hladka. Tva­roh, jo­gurt, mak, va­nil­kový ex­trakt a zvyšné dve ly­žice medu som si zmie­šala vedľa v miske. Formu na na­nuky som pl­nila na­sle­dovne: na spo­dok som pri­dala pri­bližne 2 ly­žice ja­ho­do­vej zmesi, 2 ly­žice tva­ro­ho­vej zmesi a na­ko­niec za­liala ja­ho­do­vou zme­sou do­plna. Na­nuky som od­lo­žila do mraz­ničky a mra­zila as­poň 4 ho­diny, naj­lep­šie cez noc. Keď som ich chcela vy­brať, formu som dala na­ch­víľu pod ho­rúcu te­čúcu vodu, aby sa uvol­nili, a vy­tiahla ich z formy. 😊 . #de­lish #co­lor­ful #ho­me­made #stra­wberry #pop­py­seed #pop­sicle #swe­et­to­oth #ins­ta­good #ins­ta­cool #food #fo­odie #fo­od­pics #fo­od­sty­ling #bes­toft­he­day #tags­for­li­kes #ins­ta­daily #be­au­ti­ful #sun­ny­day #yummy #yum #dnes­jem #dnes­jim #fit­slad­kosti #fit­re­cepty #zdra­ve­re­cepty #uzas­ne­jedlo #vku­chyni #do­ma­ce­na­nuky #bez­lepku #fit­ness­gu­rusk

A post sha­red by 💪 Do­mi­nika & Miro (@fit­ness­guru_sk) on

Ja­ho­dovo-me­ló­nové na­nuky

Se­zóna ja­hôd a čer­ve­ného me­lóna je v pl­nom prúde, preto ur­čite ne­vy­ne­chaj ani tento re­cept.

Na príp­ravu bu­deš po­tre­bo­vať (po­čet ks podľa veľ­kosti for­mi­čiek):

 • 3 hrn­čeky na­krá­ja­ného čer­ve­ného me­lónu
 • 1 hrn­ček na­krá­ja­ných ja­hôd
 • 1 PL medu (pri­daj len ak ovo­cie nie je dosť sladké)
 • 2 ČL cit­ró­no­vej šťavy
 • 2 PL vody
 • čerstvé na­krá­jané ovo­cie (ne­musí byť)

Všetko vlož do mi­xéru a po­riadne roz­mi­xuj. Ak chceš, do for­mi­čiek vlož na­krá­jané ovo­cie ako kivi či ja­hody a ná­sledne za­lej pri­pra­ve­nou zme­sou. Ovo­cie ale mô­žeš aj vy­ne­chať.

zdroj: you­tube.com

Nu­tel­lové na­nuky

Ak si ka­ló­rie až tak ne­strá­žiš a mi­lu­ješ sladké, tieto na­nuky budú pre teba ako stvo­rené.

Na 6 ku­sov bu­deš po­tre­bo­vať:

 • 3/4 hrn­čeka Nu­telly alebo iného orieš­ko­vého masla
 • 1/2 hrn­čeka slad­kého kon­den­zo­va­ného mlieka
 • 1 hrn­ček pl­no­tuč­ného mlieka
 • 1/2 hrn­čeka šľa­hač­ko­vej smo­tany

Všetky in­gre­dien­cie vlož do mi­xéru a mi­xuj do­vtedy, kým ti ne­vznikne jed­notná hladká zmes. Na­plň for­mičky a daj po­riadne za­mra­ziť.

 

Komentáre