Za­mýš­ľam sa nad tým, ako by vy­ze­ral ob­raz nášho ži­tia. Ľu­dia, deti, ži­vot, in­ter­net a chaos. Dnes je všetko upo­náh­ľané. Už ani na stopke člo­vek ne­za­staví. Za­stavme sa na chvíľu. Za­stavme sa, pre­tože takto ďa­lej len ute­káme a zby­točne. Dni, roky idú rýchlo, ale my ich nie­kedy chceme ešte pred­be­hnúť.

Za­mýš­ľala si sa nad tým, ako by vy­ze­ral tvoj deň, týž­deň, keby ti ho pre­mietli vo filme? Uro­bíš po­trebné i ne­pot­rebné veci, ute­káš z práce do­mov, upra­tu­ješ, va­ríš, šo­fé­ru­ješ, ve­nu­ješ sa pria­te­ľom, sna­žíš sa sti­hnúť všetko uro­biť tak, ako si si to na­plá­no­vala aj v mo­men­toch, kedy si si to ne­stihla ani len na­plá­no­vať a popri tom všet­kom dbáš na svoj zo­vňaj­šok a sta­ráš sa o ľudí na­okolo seba, a ešte sa sna­žíš vní­mať svoje emó­cie, ktoré sa me­nia z mi­núty na mi­nútu.

View this post on Ins­ta­gram

Stun­ning Irina Shayk

A post sha­red by FAS­HION RE­SORT (@fas­hion.re­sort) on

Ob­čas musí žena vy­pnúť. Ísť na ma­sáž, koz­me­tiku, jed­no­du­cho si do­priať veci, po  kto­rých do­slova ša­lie, alebo zájsť as­poň na drink s ka­moš­kou. Ur­čite by náš film, film ženy, vy­ze­ral zau­jí­mavo. Väč­šina by sa po­ba­vila, druhá by ne­chá­pala a tre­tia zo­stala v úžase, ako to u nie­kto­rých žien vy­zerá. Sme ženy, ktoré dr­žia krok s do­bou, pra­cujú na plný úvä­zok v po­sta­vení žienky v do­mác­nosti vy­ko­ná­va­júce rôzne práce a popri tom všet­kom če­líme rôz­nym pre­káž­kam. Ženy pre všetko. Ibaže, má to nie­koľko ne­vý­hod. Viac mys­líme na dru­hých ako na seba. Ten náš film by bol hlavne o tých dru­hých.

Úp­rimne, som žena, ktorá po­tre­buje spo­loč­nosť. Sa­mota mi ne­robí dobre, čo sa pre­ja­vuje ne­skôr v mo­jich či­noch. Nie­kedy si po­viem, že nie som stvo­rená pre túto dobu. Akosi ju ne­chá­pem a ne­viem jej prísť na chuť. Asi som sa mala na­ro­diť v inom sto­ročí. Nech­cem upo­náh­ľaný svet. Nie, že by som ho ex­trémne mala, ale keď sa po­ob­ze­rám okolo seba a vi­dím ako to vo väč­šine fun­guje, len si vzdych­nem, pre­tože som jej sú­čas­ťou a upa­dám do tých si­tu­ácií, v kto­rých mám upo­náh­ľaný svet.

Komentáre