Roz­diel me­dzi ľuďmi, ktorí do­siahli v ži­vote, čo chceli a tí, ktorí to ešte ne­do­siahli, je v tom, že po­kiaľ ty sa od­hod­lá­vaš k tomu, oni to už spra­vili.

Najd­rah­šie čo máš je tvoj čas

Te­raz ti uká­žem na jed­no­du­chom prí­klade, ako vi­díš svoj cieľ ty a ako ho vníma tvoj mo­zog.

Po­žia­dala som ka­ma­rátku, aby mi vy­brala ľu­bo­voľný ob­rá­zok, ktorý mi ná­sledne za­kryla bie­lym pa­pie­rom. Ne­ve­dela som, aký ob­rá­zok mi vy­brala. Ja som si vzala do ruky ce­ruzku a po­stupne som za­čala odo­krý­vať časti. Kres­lila som čo som v tej chvíli vi­dela. Na za­čiatku to boli len ne­jaké út­vary, ktoré sa po­stupne spá­jali. Čím niž­šie bol pa­pier, tým viac mi dá­val ob­rá­zok zmy­sel. Keď som prišla až ku koncu, zis­tila som, že som na­kres­lila De­duška Ve­čer­níčka.

Keby som však na za­čiatku vi­dela celý ob­rá­zok, prav­de­po­dobne by som si po­ve­dala to, čo väč­šina z vás: ,,ja ne­viem kres­liť, toto sa mi ne­po­darí“.  Keď sa však pre­sta­neme za­me­ria­vať na svoj cieľ ako na ce­lok (odo­krytý ob­rá­zok) ale za­kry­jeme si ho po­my­sel­ným pa­pie­rom a za­čneme ro­biť po­stupné kroky (po­sú­va­ním pa­piera) tak prí­deme až k cieľu (odo­kry­tím ce­lého ob­rázku). Preto, nie je dô­le­žité ako za­čneš pra­co­vať na svo­jom cieli, či vpravo, vľavo alebo zo stredu, dô­le­žité je od­hod­la­nie.

13198460_819155491522613_2159446216697584204_o13221137_819155541522608_3554078436745813262_o13173226_819155594855936_8805690957946491856_o13221332_819155638189265_5492064223050626395_o

Za­čni v ma­lom, roz­mýš­ľaj vo veľ­kom

Ak chceš byť nie­kto, za­čni vní­mať veci z dru­hej strany. Zau­ží­vané spô­soby ťa do­vedú len tam, kam do­viedli os­tat­ných. Viem, že každý sme boli vy­cho­vá­vaný podľa ro­din­ných zau­ží­va­ných pra­vi­diel a pre­sved­čení , ale tieto myš­lienky a ná­zory do­stali tiež tvoji ro­di­čia od svo­jich ro­di­čov a tak ďa­lej. Keď ťa celý ži­vot nie­kto učí o tom, že správne je to, čo je staré a zau­ží­vané nie­koľko ge­ne­rá­cii, po­tom nové mys­le­nie je ako re­vo­lú­cia.

Ne­po­rov­ná­vaj sa, ty si osob­nosť

Po­kiaľ máš po­cit, že je stále nie­kto lepší, krajší, múd­rejší ako si ty, po­zri sa na seba očami iných ľudí. To ako sa vi­díme my, je náš in­di­vi­du­álny po­hľad. Čo tebe môže pri­pa­dať ako niečo otrasné, pre dru­hého to môže byť to najk­raj­šie na svete. V prí­pade, že doma ro­bíš čo ťa na­pĺňa a chceš sa tým ži­viť, tak ne­zá­leží na tom, či pe­čieš a chceš svoje tor­tové krá­ľov­stvo, alebo va­ríš a ot­vo­ríš si re­štau­rá­ciu, všetko je re­álne. Smiešne je, že prí­deš do bodu, kedy ťa budú ľu­dia ob­di­vo­vať a ty si len sama se­bou a ešte ti aj za­pla­tia za to, že tvoja práca ti je ko­níč­kom ☺

Byť nie­kto zna­mená: ,,Na­sta­viť si zrkadlo a ne­báť sa svojho od­razu.“

Byť ako ni­kto zna­mená : ,,Ne­báť sa za­čať, s lás­kou vy­tr­vať a v cieli ne­pres­tať.“

fo­to­gra­fie: Stocksy

Komentáre