Ak ťa zase na­štval a ty si sa uchý­lila k čo­ko­láde, možno máš te­raz vý­čitky. No je niečo, čo s tým mô­žeš uro­biť.

Podľa no­vej štú­die je to­tiž DHA, omega-3 mastná ne­na­sý­tená ky­se­lina, kľú­čom k eli­mi­ná­cii ne­ga­tív­nych efek­tov cukru na naše telo.

Inak po­ve­dané, ak bu­deš jesť po­tra­viny ako sú ryby, va­jíčka, ara­ši­dové maslo, alebo bu­deš rybí olej jed­no­du­cho sup­le­men­to­vať,  tvoje sladké hrie­chy to čias­točne eli­mi­nuje.final-kika3_zmenfoto: Fi­garo

Ne­za­bú­daj, že cu­kor je droga a pre telo môže byť vo veľ­kých množ­stvách ex­trémne ne­bez­pečný. Ne­ho­vo­riac o tom, ako po­tom vy­ze­ráme v plav­kách. Cu­kor môže byť zod­po­vedný za obe­zitu, cuk­rovku, ale do­konca aj ra­ko­vinu či smrť.

Ak to ne­rie­šiš a ho­vo­ríš si, že jedna slad­kosť ťa predsa ne­za­bije, tak máš síce pravdu, no ni­čomu si tým ne­po­mô­žeš. Na­vyše, prí­jem veľ­kého množ­stva cukru  spô­so­buje únavu a zlú ná­ladu, čo ťa mo­ti­vuje k príjmu ďal­šieho cukru.

A po­čula si už o „su­gar face“? Tie vy­rážky a ne­pekná pleť, to všetko prav­de­po­dobne spô­so­bil cu­kor.

Moja rada? Ob­me­dziť cu­kor. A ak to ná­ho­dou pre­že­nieš, daj si na ve­čeru lo­sosa.

zdroj: eli­te­daily.com, ti­tulná foto: Wil­liam Blan­ton

Komentáre