Po­ve­dal si, že všetci od­chá­dzajú z tvojho ži­vota. Že ťa ni­kto ne­do­káže to­le­ro­vať, že ne­máš uspo­ria­daný ži­vot, ktorý možno raz uvi­dím. Jed­ného dňa si ale uve­do­míš, že ja tu zo­sta­nem na­priek všet­kému. Ne­mu­síš sa báť, pre­tože tvoja mi­nu­losť ho­vorí o tom, koľko veľa si si mu­sel pre­žiť, aby si bol taký chlap, aký si te­raz. Tak ver, že aj v tom naj­hor­šom mo­mente tvojho ži­vota ťa bu­dem ľú­biť.

Cez tú búrku, ktorá ob­klo­puje tvoju nád­hernú my­seľ. Aj keď si bu­deš mys­lieť, že si úplne bez­cenný, keď bu­deš mať po­cit, že si zly­hal, aj vtedy ťa bu­dem dr­žať za ruku a po­kú­sim sa v teba ve­riť. Do­konca aj keď ma bu­deš od seba od­há­ňať a vra­vieť, že ty si pre mňa nie dosť dobrý, bu­dem tr­pez­livá a bu­dem ťa mi­lo­vať.

zdroj: stocksy.com stocksy.com

Po­čas chvíľ, keď sa roz­púta  tvoj hnev, keď sa ob­ja­via tvoje chyby, lebo všetci ro­bia chyby, a ty si bu­deš mys­lieť, že ťa opus­tím, pre­tože si mi od­ha­lil tvoju naj­tem­nej­šiu stránku, mo­ment, kedy si zra­ni­teľný a keď ťa takto vi­deli os­tatní, od­išli. No ja zo­sta­nem.

Po­čas se­kúnd, kedy sa tvoje srdce zlomí, kedy sa ti roz­padne svet, keď sa ot­vorí brána do naj­hor­ších spo­mie­nok, zo­sta­nem. Bu­dem sa ťa sna­žiť po­cho­piť, roz­umieť ti, uve­riť tvo­jej láske a bu­dem ťa mi­lo­vať.

Neb­rala som si tvoju ruku a tvoje srdce len preto, aby som ťa po­tom mohla ne­chať v tých zlých mo­men­toch. Prá­veže vtedy sa ukáže naša sila, naša láska a sú­dr­ž­nosť. Tak mi ukáž búrku, ukáž mi tú ohromnú vec, ukáž mi tvoje zra­ni­teľné srdce a tvoju po­ra­nenú dušu. A ja zo­sta­nem.

Po­zri, aj cez toto všetko ťa bu­dem mi­lo­vať.

Každý by bol s ľú­bez­nou oso­bou len vtedy, keď je všetko ide­álne. Keď sa ne­há­date, mi­lu­jete sa, všade je láska a slnko. No a čo tak skú­siť to na­opak? Za­tnúť sa, po­môcť tej osobe a zo­stať s ňou, keď všetci od­išli?

Bude to stáť za to.

Komentáre