Za­slú­žiš si to.  A vieš prečo? Pre­tože si sama se­bou. Pre­tože sa na nič neh­ráš.  Pre­tože keď mi­lu­ješ, mi­lu­ješ ce­lým srd­com a ce­lým svo­jím ja.

Pre­tože si to ty, ktorá do­káže uro­biť prvé aj po­sledné. Vieš sa celá roz­dať a na­priek tomu si na oplátku nič ne­že­láš.

Pre­tože aj ty mi­lu­ješ úp­rimne. Mi­lu­ješ úp­rimne až do po­sled­nej chvíle.

Až do po­sled­nej chvíle ve­ríš, že bude všetko do­ko­nalé. Že aj ty si za­slú­žiš tú lásku, akú si vi­dela vo  fil­moch. Že aj ty ve­ríš na gen­tle­mana, ktorý ťa po­zve na rande, bude ťa ro­zo­smie­vať, za­platí za teba ve­čeru a bude ti roz­dá­vať kom­pli­menty. Od­pre­vadí ťa do­mov a vo svetle lampy, ktorá os­vet­ľuje cestu, ťa po­bozká. Nežne, jemne, po­maly a mi­lu­júco.

pe­xels.com

Každá z nás si za­slúži takú lásku.  Úp­rimnú lásku. Kde by ti tvoj vy­sní­vaný po­ve­dal priamo a úp­rimne, čo chce. Po­ve­dal by ti úp­rimne, že ťa ľúbi, že ťa má rád a že sa mu pá­čiš.

Za­slú­žiš si, aby si to ve­dela.

Za­slú­žiš si, aby chcel s te­bou nie­kto úp­rimne a od srdca trá­viť svoj voľný čas. Ne­za­slú­žiš si nie­koho, komu bu­deš len vy­pĺňať deň, keď sa bude nu­diť.

Za­slú­žiš si, aby si ve­dela, na čom si. Aby si ve­dela, čo si uro­bila zle a pop­rí­pade to mohla zme­niť. Za­slú­žiš si muža, ktorý ti úp­rimne po­vie, že ťa chce ob­jať za­kaž­dým, keď ťa vidí.

pe­xels.com

Sama si úp­rimné dievča a mladá žena, ktorá po­vie vždy všetko na ro­vinu. Ne­chodí okolo  ho­rú­cej kaše a zby­točne ne­za­vá­dza.

Za­slú­žiš si byť mi­lo­vaná úp­rimne.

Ver tomu.

A keď tá úp­rimná láska príde, spoz­náš to.

Tak si na ňu po­čkaj.

Pre­tože to je láska, ktorú si za­slú­žiš a bude tu navždy.

Komentáre