Pred 3 rokmi som cvi­čila. Nie kvôli chud­nu­tiu. Ale kvôli spev­ne­niu po­stavy, keďže som štíhla. A na­ozaj zod­po­vedne. 9 me­sia­cov tré­ningu, stravy, be­haní a hlavne sku­toč­ného ži­tia na­plno. Ne­skôr však prišli uda­losti, kvôli kto­rým som to ne­chala, čo ľu­tu­jem, keďže by som dnes bola asi nie­kde úplne inde. Av­šak vždy je šanca na opä­tovný za­čia­tok. Ne­stá­valo sa mi ako nie­kedy te­raz, že som sa zo­bu­dila ešte una­ve­nej­šia, ako som išla späť, či to, že som jedla ako te­raz, samé hlú­posti. Po­slednú dobu si so se­bou be­riem pár ľah­ších „cho­rôb“, viem byť i ner­vóz­nej­šia a cí­tim, že deň ne­vy­uží­vam na­plno. Mys­lím si, že cvi­če­nie by ne­mali prak­ti­zo­vať len ženy, ktoré chcú schud­núť. Cvi­čiť by mal každý člo­vek. Každý z nás by si mal nájsť šport, ktorý mu bude vy­ho­vo­vať, ktorý ho bude te­šiť a pri kto­rom sa od­re­a­guje.

Tu sú dô­vody, pre ktoré by si mala za­čať cvi­čiť aj ty:

Bu­dem sa cí­tiť lep­šie vo vlast­nom tele – Oveľa viac som mi­lo­vala svoje telo, keď som cvi­čila. Cí­tila som sa viac se­ba­ve­do­mej­šie a bola som so se­bou omnoho viac spo­kojná.

Bu­dem mať viac ener­gie – Ne­ro­bilo mi prob­lém, vstať cez ví­kend o šies­tej, keď som sa ko­nečne mohla vy­spať. Ráno som si išla za­be­hať, či len tak sa prejsť do  prí­rody. Celý deň som vy­dr­žala na no­hách a deň som vy­užila vždy na­plno.

unsp­lash.com

Bu­dem jesť zdrav­šie – V zdra­vom tele zdravý duch alebo si to čo ješ, je ne­sku­točná pravda ! Ja ne­ho­vo­rím, aby sme ne­us­tále do seba tla­čili len ša­lá­tiky. Dá sa cvi­čiť a vi­dieť vý­sledky i pri vy­vá­že­nom je­dál­ničku, kedy si mô­žeš dať i čo­ko­ládku

Bu­dem ve­sel­šia – Roz­hodne som bola šťast­nej­šia! Vždy keď som mala prob­lémy, som jed­no­du­cho išla do po­sil­ňovne a vždy som sa od­re­a­go­vala. Po tré­ningu mi môj prob­lém pri­šiel oveľa menší a zvlád­nu­tejší.

Bu­dem viac na­mo­ti­vo­vaná – To, že som cvi­čila mi po­mohlo vo via­ce­rých sme­roch. Viac som sa ve­dela „za­pá­liť“ pre danú vec, viac som vy­mýš­ľala isté pro­jekty a bola som viac na seba hrdá, že do­ká­žem byť i fit a pri­tom úspešná..

unsp­lash.com

Bu­dem viac sama se­bou – Ne­uz­ná­vam moc ba­benky, čo prídu do po­silky a hneď sa fo­tia na ins­ta­gram vo vy­pa­so­va­ných znač­ko­vých le­gí­nach a špor­to­vej pod­pr­senke. Do po­silky som si vždy ob­liekla čo som chcela v čom som sa cí­tila dobre. Ne­raz to boli oby­čajné tep­láky. A vô­bec mi ne­va­dilo ces­tou na­s­päť na ulici, že idem v tep­lá­koch spo­tená. Pre­tože som bola so se­bou spo­kojná. S mo­jimi vý­konmi a so se­bou.

Cvi­če­nie ni­kdy pre mňa ne­zna­me­nalo dras­tické di­éty či odo­pie­ra­nie si slad­kostí. Je to ži­votný štýl, pri kto­rom sa cí­tim lep­šie, zdrav­šie a ži­jem oveľa lep­šie!

Mi­lujme sa, do­prajme si.

I v cvi­čení.

Komentáre