Či sa to nie­komu páči alebo nie, nie každý vzťah je úp­rimný.

Na za­čiatku kaž­dého vzťahu sa zdá byť všetko krásne a ro­man­tické. Máte po­cit, že ste ko­nečne na­šli osobu, s kto­rou by ste chceli strá­viť zvy­šok svojho ži­vota. Po čase však “ošiaľ” opadne a vy za­čnete byť ne­istí. “Je toto TÁ osoba?” Na­priek tomu, že mnohí si od­po­ve­dia “Nie,” vo vzťahu zo­tr­vá­vajú na­ďa­lej. Z po­hodl­nosti, z ľú­tosti či pre po­cit is­toty. Toto je 6 vlast­ností, ktoré ta­kýto vzťah cha­rak­te­ri­zujú.

#1 Už me­dzi vami nie je žiadna ché­mia

Vo vzťahu to jed­no­du­cho musí fun­go­vať aj po tejto stránke. Dvaja ľu­dia sa môžu na­vzá­jom pri­ťa­ho­vať a do­konca aj mi­lo­vať, no ak to me­dzi nimi ne­zais­krí a ne­fun­guje me­dzi nimi žiadna ché­mia, šťastný a dl­ho­dobý vzťah z toho ur­čite ne­bude. Ak teda po­vestná “is­kra” vo va­šom vzťahu už zhasla, pravá láska to asi ne­bude.

#2 Od par­tnera ne­dos­tá­vate žiadne kom­pli­menty

Kom­pli­menty ne­majú radi len ženy, rov­nako ich po­tre­bujú po­čuť aj muži. Ak z vášho vzťahu vy­miznú, je to sig­ná­lom toho, že ste toho dru­hého za­čali brať ako úplnú sa­moz­rej­mosť, a to na­ozaj nie je dobré.

#3 Váš par­tner sa k vám správa, ako by ste ani ne­exis­to­vali

Mať vo vzťahu do­sta­tok pries­toru je nie­len žia­dúce, ale ne­vy­hnutné. Ni­kto by po svo­jom boku predsa nech­cel mať žiar­livú “stí­hačku” a obaja z par­tne­rov by mali mať do­sta­tok pries­toru na to, aby trá­vili čas je­den bez dru­hého. Ak však cí­tite, že toho času je zrazu ne­jak pri­veľa a všimli ste si, že par­tner sa ve­dome vy­hýba chví­ľam strá­ve­ným spolu, niečo nie je v po­riadku.

#4 Jeho/jej sprá­va­nie mu­síte často vy­svet­ľo­vať svo­jím pria­te­ľom

“Prečo Ti ani len ne­za­vo­lal, keď si bola chorá?”

“To ste sa na­ozaj ne­vi­deli už dva týždne?”

“Prečo išla na do­vo­lenku so svo­jím ko­le­gom a nie s Te­bou?”

…na­prí­klad, a tak ďa­lej. Vy viete, že jeho/jej sprá­va­nie nie je tak úplne v po­riadku, no pre­hlia­date to. Na(ne)šťas­tie však pri sebe máte pria­te­ľov, ktorí vám radi pri­po­menú. Chcú vám to­tiž to naj­lep­šie.

#5 Už sa spolu ne­máte o čom roz­prá­vať

Na­priek tomu, že nie­kedy ste možno pre­bdeli celé noci a roz­prá­vali ste sa o všet­kom, od spo­loč­nej bu­dúc­nosti po te­órie o vzniku ves­míru, mo­men­tálne je vám za­ťažko od­po­ve­dať aj na otázku: “Aký si dnes mal/a deň?” Váš par­tner je ale člo­ve­kom, s kto­rým by ste mali ko­mu­ni­ko­vať naj­viac a o všet­kom, tento va­rovný sig­nál je teda veľmi váž­nym uka­zo­va­te­ľom toho, že niečo sa po­riadne po­kaš­ľalo.

#6 Váš par­tner ne­fi­gu­ruje vo va­šich pred­sta­vách o bu­dúc­nosti

Kde sa vi­díte o 5 či o 10 ro­kov? Nech je to už kde­koľ­vek, stojí pri vás aj člo­vek, s kto­rým ak­tu­álne zdie­ľate svoj ži­vot? Ak nie, je to jasné. Len zby­točne mr­háte ča­som a ener­giou vás oboch.

Viac po­dob­ných člán­kov náj­deš na psych.sk

zdroj: the­minds­jour­nal

Komentáre