Po­kiaľ máš doma psa, toto úžasné, vní­mavé a lás­kavé zviera, máš všetko. Pre­tože on pri­nie­sol do tvojho ži­vota šťas­tie a uká­zal ti, že ty si stre­dom jeho ves­míru. Vtedy, keď ťa všetci opus­tia, ostane len on. On tu ostáva vždy, keď už ni­kto iný. Jemu je jedno či prší, on ťa aj tak vy­tiahne von. A tam, kde by iní frf­lali na dážď, on ti vy­čarí úsmev na tvári.

theme-candid-portraits-smile-woman-girl-40064

pe­xels.com

Je mu jedno čo máš na sebe, akú vo­ňavku si kú­piš, alebo aké máš vlasy, preňho si vždy tá najk­raj­šia. Ne­bude ťa oho­vá­rať ani po­su­dzo­vať zato, že dnes ne­máš svoj deň. Keď sa ti rúca svet on je ten, kto ťa príde ute­šiť. Jemu na­ozaj zá­leží na tom, aby si bola šťastná.

Ne­čaká od teba zá­zraky, nemá veľké ná­roky a je mu jedno aj to, či jeho strava bude nut­rične hod­notná. Ne­zau­jíma sa o to, či bude mať ostri­hanú a vo­ňavú srsť. Je­diné, čo je preňho dô­le­žité si ty. Ne­po­trpí si na lu­xus, chce len tvoju po­zor­nosť a kú­sok tvojho času. Pre teba je on len čas­ťou tvojho ži­vota. Možno nie je tvo­jím pr­vým do­má­cim mi­lá­či­kom a ani po­sled­ným, ale ty si preňho všet­kým. Kým si preč z domu, on čaká, kedy sa vrá­tiš.

Nie vždy je to pre­chádzka ru­žo­vou záh­ra­dou a nie­kedy ti dá po­riadne za­brať. Je tvrdo­hlavý, do­mi­nantný, ale srdce má stále len pre teba. Chyby, ktoré robí naj­skôr hľa­daj v sebe, pre­tože tvoj pes má také sprá­va­nie, akému si ho na­učila. To, čo si mu do­vo­lila aj robí. Ni­kdy nie je ne­skoro od­nau­čiť ho zloz­vy­kom, no mu­síš byť tr­pez­livá a vý­sledky sa čo­skoro do­sta­via. On sa zmení, po­kiaľ mu uká­žeš ako. Nek­rič naňho, on predsa ne­vie, kedy máš zlú ná­ladu. Veď ty sama dobre vieš, že on je je­diný, kto ti ju do­káže na­ozaj zlep­šiť. On ťa chápe, aj keď si pre svet prí­liš kom­pli­ko­vaná. A je šťastný, že je práve tvoj.

unsp­lash.com

Je­diné, čo od teba žiada je, aby si ho ľú­bila. Ta­kej lásky a od­da­nosti, akú nám dá­vajú psy nie sme schopní, no mô­žeme sa o ňu as­poň po­kú­siť. Aj keď nie sú všetky dni zrovna ru­žové, snažme sa uro­biť im ži­vot kraj­ším, tak ako oni ro­bia úžas­ným ten náš.

Komentáre