Le­žím na po­steli, cez za­tvo­rené oči ne­vi­dím nič a sna­žím sa za­spať. Je­diné, čo po­ču­jem je ob­časný zvuk ko­lies auta po ceste a ti­cho. OHLU­ŠU­JÚCE. Roz­lieha sa po izbe a celú ju vy­pĺňa. Už dávno som sa pre­stala báť tmy. Ne­bo­jím sa ani sa­moty.

Po­znám vo svo­jom okolí mnoho ľudí, ktorí ne­do­kážu byť sami so se­bou po­ti­chu ani na chvíľku.  Aj ty pat­ríš me­dzi nich? Za­spá­vaš pri zvuku te­le­ví­zora a prvé, čo ráno uro­bíš je na­la­de­nie rá­dia? Sna­žíš sa pre­kri­čať svoje myš­lienky? Do­kážu ťa pri­viesť na miesta, kde si sa ocit­núť nech­cela. Pri­nú­tia ťa mys­lieť na veci, ktoré by si naj­rad­šej za­budla. V sku­toč­nosti si ich len po­tla­čila nie­kde do hĺbky tvojho ve­do­mia. Skús sa nie­kedy za­sta­viť a po­zo­ro­vať na čo mys­líš. Me­dzi osa­me­los­ťou a sa­mo­tou je ob­rov­ský roz­diel.  Je fajn si tro­chu od­dých­nuť od ľudí.

pe­xels.com

V sú­čas­nom svete pl­nom so­ciál­nych sietí už ne­máš veľa mož­ností byť sama. Obá­vaš sa vy­pnúť dáta na mo­bile, veď čo ak ťa nie­kto bude po­tre­bo­vať? Zisti, aké dô­le­žité je byť z času na čas osa­mote. Sa­mota je krásna. Je po­trebná na to, aby si na­čer­pala do­sta­tok ener­gie, ktorú po­tom mô­žeš odo­vzdať ľu­dom okolo teba. Mala by byť tvo­jou osob­nou na­bí­jač­kou, na ktorú ne­pot­re­bu­ješ elek­trický prúd. Po­môže ti po­no­riť sa do svojho vnútra a uspo­ria­dať si myš­lienky. Po­zorne sle­duj ako sa pri nich cí­tiš. Od­fil­truj zo svo­jej hlavy všetky ne­ga­tívne veci a po­kús sa roz­vi­núť tie po­zi­tívne.

„Čo ak osta­nem navždy sama? „

„Čo ak to ne­stih­nem do­kon­čiť?“

„Čo ak sa to celé jed­ného dňa po­kazí?“ …

HALÓ – uve­dom si všetky tvoje obavy sú len v hlave a v sku­toč­nosti ne­exis­tujú.  Ako mô­žeš mať strach z nie­čoho, čo sa re­álne ni­kdy ne­stalo? V hlave si na­prog­ra­mo­vala ne­jaký dra­ma­tický sce­nár ako by sa veci mohli vy­vi­núť, a pri­tom si úplne za­budla, že to nie je sku­točné.  Ako sa mô­žeš do­okola zo­žie­rať nie­čím, čo sa ni­kdy ne­stalo a možno ani ni­kdy ne­stane ?

fkjdgd-pinterest

pin­te­rest.com

Po­ďa­kuj za všetko čo máš, vy­chut­naj si to ti­cho a prí­tomný oka­mih. Tú ľah­kosť si­tu­ácie.  Váž si byť osa­mote, pre­tože po­čas nej mô­žeš od­ho­diť všetky masky, ktoré si den­no­denne ráno pri­kla­dáš k tvári a pre­zen­tu­ješ sa cez ne.  Mô­žeš len se­dieť vo svo­jej pri­ro­dze­nosti, tak ako ti je naj­lep­šie v roz­ťa­ha­nom tričko a o číslo väč­ších tep­lá­koch.  Sa­mota ti po­skytne pries­tor uve­do­miť si, čo je tvo­jím cie­ľom, začo si vďačná a čo na­opak po­tre­bu­ješ zme­niť. Ne­snaž sa ju pre­hlu­šiť hlas­nou hud­bou, vy­chut­naj si ju. Ni­kdy ne­vieš, kedy bu­deš mať opäť mož­nosť byť sama so se­bou.

alone-pinteres

pin­te­rest.com

Sú bo­lesti, v kto­rých člo­vek iba sám si môže po­môcť, a silné srdce sa chce iba na svoju silu spo­ľa­hnúť.  – Wil­liam Sha­kes­pe­are.

Komentáre