Každý člo­vek zá­pasí s po­ku­še­ním pre­stať.

Keď mu pod­ľah­neme, akoby sme sa vzdali. Po­ku­še­niu sa ne­vyh­neme tak, že bu­deme ti­cho se­dieť a ne­vší­mať si ho alebo si priať, aby zmizlo. Po­ku­še­nie je pre­káž­kou pri do­sa­ho­vaní úspe­chu, ktorú mu­síme pre­ko­nať. Kým ži­jeme, po­ku­še­niam sa ne­vyh­neme, mu­síme im však odo­lá­vať.

pexels-photo-196464

Foto: pe­xels.com

Sna­žíš sa od­lá­kať svoj cieľ ta­ký­mito myš­lien­kami?

  • “Je to prí­liž ťažké, ne­mám na to, aby som to zvládla!”
  • “Mám pri­veľa prob­lé­mov, všetky ne­do­ká­žem vy­rie­šiť.”
  • “Ne­mám ni­koho, kto by mi po­mo­hol.”
people-woman-coffee-meeting

Foto: pe­xels.com

Ta­kéto a po­dobné po­ku­še­nia za­čni po­va­žo­vať za ne­pria­te­ľov útok a vzopri sa im so všet­kou si­lou, akú máš.
Nef­lir­tuj s po­ku­še­ním a žiadne z nich ne­pod­ce­ňuj!
Ne­zo­tr­vá­vaj v po­ci­toch bez­ná­deje.
Vzopri sa mu hneď na za­čiatku! Vy­hlás mu vojnu.
Len čo po­cí­tiš po­ku­še­nie vzdať to, vy­hlás: “Ne­vzdám sa! Od­mie­tam vzdať sa. Do­kon­čím všetko, do čoho som sa pus­tila!”

Buď silná, bo­juj, ne­vzdaj sa!
Si sil­nej­šia ako si mys­líš.
Ne­maj strach, nie si v tom sama.
Ver si!
Pre­tože ak si ty ne­bu­deš ve­riť, ako ti môžu ve­riť os­tatní…?


A preto, moja milá ka­ma­rátka, ak máš aj ty po­ku­še­nie všetko vzdať, skús chvíľu pre­tr­pieť búrku, aby mohla vy­jsť dúha.

“Keď sa ocit­nete v ťaž­kej si­tu­ácii a všetko sa ob­ráti proti vám, keď sa vám bude zdať, že už ne­vy­dr­žíte ani mi­nútu, ne­vzdá­vajte sa, pre­tože to je oka­mih, keď sa prí­liv mení na od­liv.” 

Her­riet Be­e­che­rová-Sto­we­ová

Komentáre