Možno sa ti to zdá divné v tomto svete, ktorý je tak za­lo­žený na vir­tu­ál­nych ve­ciach a ko­mu­ni­ká­cií, ale je to sku­točne tak. Si o dosť lep­šia a o dosť sil­nej­šia, ako to uka­zu­ješ na svo­jom fa­ce­bo­oko­vom pro­file, či ins­ta­grame.

Hoci trá­viš ho­diny tým, že hľa­dáš vhodný po­pis k fotke, ktorú uve­rej­níš, sna­žíš sa proste len vy­po­ve­dať svetu ur­čitú správu, ktorú dr­žíš v sebe. Možno práve týmto chceš pri­lá­kať po­zor­nosť toho, koho už tak dlho mi­lu­ješ. Ale za tou jed­nou fot­kou je o mnoho viac. Vezmi si ten dlhý čas, ktorý si strá­vila pri zrkadle, všetky tie lí­čidla, ktoré si po­u­žila. Čas, ktorý si trá­vila v kú­peľni pri príp­rave vla­sov, no a ne­ho­vo­riac o tom hlav­nom, o čase, kedy fotka vznikla. Uro­bila si ich de­siatky, ak nie stovky. Proste si sa sna­žila nájsť čo naj­lepší od­tieň, svetlo, vý­raz, úsmev. Toľko si to na­cvi­čo­vala, možno aj roky, usmie­vať sa akoby sa nič ne­stalo. Ale opak je prav­dou. Stalo. No veľmi dávno a teba to stále trápi. Ale fotka vy­po­vedá iný prí­beh, však?

zdroj: unsp­lash.com

A ak si to všetko zrá­taš a uve­do­míš si, koľko času a ener­gie si ve­no­vala nie­čomu, čo ani z ďa­leka na so­ciál­nej sieti ne­bude mať úspech aký si oča­ká­vala, pro­sím za­mysli sa nad týmto. Žiadny z tých laj­kov, ale na­ozaj žiadny, ne­ur­čuje tvoju hod­notu. Ani ak ich tam máš 10, či 100 no a po­kojne aj 1000, ni­kdy to ne­bude vy­jad­ro­vať kto v sku­toč­nosti si.

To že si milá, zá­bavná, lás­kavá a obe­tavá je dô­le­žité, no a po­vedz si úp­rimne, je to na tej fotke vi­dieť? Nie.

Je na nej snáď vi­dieť, že dá­vaš pred­nosť ve­če­rom s kni­hou a tep­lým ča­jom, ako tomu opí­jať sa v bare? Nie.

Je tam snáď vidno to, že bo­ju­ješ do­konca za vec, ktorú chceš? Nie.

Tak­tiež tam nie je vidno všetko to, čim si si pre­šla. Nie je tam vi­dieť ani je­den pád, ktorý si za­žila, ani je­den ten krok vpred, ktorý si uro­bila. Tak pro­sím pre­staň byť za­ťa­žená tým, koľko li­keov do­stane tvoja nová fotka. Sú­streď sa na to všetko krásne a hlavne, dô­le­žité pre teba. Na tých ľudí, ktorí sú tu sku­točne pre teba. Si skvelá, úžasná, je­di­nečná a krásna, tak ne­do­voľ, aby so­ciálne siete boli tým, ktoré ti to vezmú.

Lebo sku­točný ži­vot sa odo­hráva v re­a­lite a nie na fotke svojho pro­filu.

Komentáre