Mys­lela si si, že ťa má rov­nako rád. Tak, ako máš rada ty jeho.  Dal ti na to pádny a dosť pod­statný dô­vod. Dal ti to po­cí­tiť. On sa ťa dot­kol tak, ako ni­kto pred­tým. Po­ve­dal ti, že si dosť krásna, že si nád­herná. Po­boz­kal ťa. Bol k tebe nežný. Mi­lo­val sa s te­bou.

No ne­po­ve­dal ti jednu vec. To, že ťa ľúbi. Ne­po­ve­dal ti, že to ne­be­rie vážne, pre­tože ti nech­cel roz­biť ilú­ziu o vás dvoch. Nech­cel ťa stra­tiť tým, že by ti po­ve­dal pravdu.

unsp­lash.com

Ve­del, že pravda by všetko zni­čila. Že ako­náhle by si sa do­zve­dela o jeho pra­vých po­ci­toch, vy­strihla by si ho z tvojho ži­vota. Takže ťa kla­mal.

Ni­kdy ťa ne­ne­chal samú. Do­stá­vala si bozky pri kaž­dej prí­le­ži­tosti. Roz­dá­val ti kom­pli­menty v kaž­dej si­tu­ácii. Ne­us­tále s te­bou flir­to­val alebo ti dá­val dô­vody, aby si si mys­lela, že chce s te­bou cho­diť, no v sku­toč­nosti tie slová ani ne­vys­lo­vil. Ni­kdy ti ne­po­ve­dal, že si mu chý­bala, alebo že je rád v tvo­jej blíz­kosti.

Prečo?

Cho­val sa ako bez­radný, len aby si za­chrá­nil svoju dobrú po­vesť pred ka­ma­rátmi. Ve­del presne, čo robí od sa­mého za­čiatku. Ve­del, že ti ub­líži, ale bolo mu to jedno. Bol bez­citný a chcel všetko len pre svoje dobro. Chcel upo­ko­jiť svoje po­treby a to sa mu s te­bou po­da­rilo.

pe­xels.com

On mal iné pri­ority. A tak dal teba za ne. Bola si nie­kde dole toho reb­ríčka. Pa­dala si niž­šie a niž­šie.

To je dô­vod, prečo by si sa ne­mala cí­tiť zle, keď sa roz­ho­dol ťa opus­tiť. Ne­plač. On ti za to ne­stojí. Toto nie je pravý chlap. Ne­bola to tvoja chyba. Bol len malý chla­pec…

Bola to jeho chyba. Od za­čiatku to ve­del. Ťa­hal ťa za nos. Ve­del, ako sa cí­tiš a ve­del, že sa dá s te­bou ľahko ma­ni­pu­lo­vať. Hral hru, a hral ju veľmi dobre.

Ale ne­mô­žeš si ne­chať oči len pre neho. Ne­mô­žeš do­vo­liť, aby ťa nie­kto taký ako je on zni­čil.

pe­xels.com

Jed­ného dňa zis­tíš, aký chlap sa k tebe hodí. Spoz­náš chlapa, ktorí ti dá svoje srdce priamo na dlani a bude to krásne.  Zis­tíš, že máš chlapa, ktorý ne­ho­vorí len slová, ale tie slová pre­mieňa na skutky. Bu­deš jeho lásku cí­tiť v kaž­dom čine, ktorý spraví.

Spoz­náš chlapa, ktorý ťa po­zve na rande, ale vy­svetlí ti, že nie preto, aby sa s uká­zal s nie­kým vonku, ale preto, že chce spoz­nať tvoj smiech a pravú tvár.

Ten chlap je tam vonku. Čaká na teba. A dú­fam, že ho raz náj­deš. Jed­ného dňa zis­tíš, aké je to, keď ťa nie­kto drží za ruku a po­zerá sa ti hl­boko do očí. Pri­zná, že chce byť tvoj pria­teľ. Tvoj fra­jer. Tvoj man­žel. Navždy.

A po­tom za­bud­neš na toho ma­lého chlapca, ktorý ti po­ve­dal zbo­hom v roku 2017.

Komentáre