Tento cvik patrí me­dzi na­je­fek­tív­nej­šie formy po­sil­ňo­va­nia ce­lého tela. Vý­ho­dou  je najmä to, že ne­za­berá veľa času a vi­di­teľné vý­sledky sa do­sta­via v re­la­tívne krát­kom čase. Tento cvik, pri kto­rom pra­cu­jeme s vlast­nou vá­hou sa na­zýva do­ska (z angl. plank).

Aké ďal­šie po­zi­tíva pri­náša za­ra­de­nie do­siek do cvi­čeb­ného plánu?

For­mo­va­nie nie­len bruš­ných sva­lov

Do­sky sú ide­álne na for­mo­va­nie bruš­ného svals­tva. Pri ich pre­cvi­čo­vaní sa za­pá­jajú aj priečny brušný sval, von­kajší šikmý, vnú­torný šikmý sval bru­cha a svals­tvo na za­dku. Po­sil­ňo­va­nie všet­kých sva­lo­vých sku­pín je dô­le­žité a ne­malo by sa pod­ce­ňo­vať, pre­tože každé slúži na iný účel. K zvý­še­niu schop­nosti dví­hať ťaž­šie váhy po­máha po­sil­ňo­va­nie prieč­neho bruš­ného svalu, pri pria­mych bruš­ných sva­loch sa zlep­šuje špor­tový vý­kon, najmä ská­ka­nie. Táto sku­pina zod­po­vedá aj za zisk „teh­li­čiek“. Cviky na šikmé svaly zlep­šujú sta­bi­litu pri boč­nom ohý­baní a krú­tení pásu. Do­skami možno do­siah­nuť pev­nejší chr­bát a vy­tva­ro­vaný za­dok.

Zní­že­nie ri­zika zra­není chrbta a chrb­tice

Podľa „Ame­ri­can Coun­cil of Exer­cise“, cvi­če­nie do­siek v pra­vi­del­ných in­ter­va­loch za­bez­pe­čuje silnú pod­poru pre celý chr­bát, najmä jeho hornú časť. Umož­ňujú tak bu­do­vať sva­lovú hmotu bez toho, aby sa na chr­bát vy­ví­jal ne­pri­ro­dzený tlak.

Zlep­šený me­ta­bo­liz­mus

Pri do­skách sa do cvi­če­nia za­pája celé telo. Ich kaž­do­den­ným opa­ko­va­ním tak pá­lite oveľa viac ka­ló­rií, ako by ste spa­ľo­vali pri bež­ných cvi­koch na bru­cho. To je dô­le­žité najmä pre ľudí so se­da­vým za­mest­na­ním. Ich pre­cvi­čo­va­nie v roz­me­dzí od jed­nej do de­sia­tich mi­nút denne, či už pred alebo práci, nie­len že me­ta­bo­liz­mus na­štar­tuje, ale aj za­bez­pečí, že jeho rých­losť ostane ne­zme­nená po­čas ce­lého dňa. To isté platí aj o spánku.

zdroj: The­He­alth­Site.com

Kraj­šie dr­ža­nia tela

Spolu s os­tat­nými po­zi­tív­nymi zme­nami možno oča­ká­vať aj zlep­še­nie kom­plex­ného dr­ža­nia tela. Dô­vo­dom je to, že je z veľ­kej časti ovplyv­nené bruš­ným a chrb­to­vým svals­tvom. Rov­nako majú do­sky dobrý vplyv aj na stav krku, hrud­níka a ra­mien.

Zlep­šíte si cel­kovú vy­vá­že­nosť

Skú­šali ste sa nie­kedy po­sta­viť na jednu a ne­šlo Vám to? Je to preto, že za pev­nou sta­bi­li­tou tela ta­kisto stoja brušné svaly. Tým sa na zo­znam po­zi­tív­nych účin­kov cvi­če­nia do­siek pri­dáva aj ďalší bod.

Pruž­nejší a fle­xi­bil­nejší ako ke­dy­koľ­vek pred­tým

Za­pá­ja­ním väč­šiny sva­lov sa pri do­skách zlep­šuje aj ohyb­nosť. Ak sa pri­dajú aj do­sky bočné, mô­žete za­pra­co­vať aj na šik­mých sva­loch. Tak sa po­tom jed­no­duch­šie zo­hnete ku špič­kám prs­tov na no­hách.

Čistá hlava

Ako môže mať cvi­če­nie za ná­sle­dok aj zlep­še­nie ná­lady? Tak, že si pri ňom po­na­ťa­hu­jeme všetky stu­hnuté svaly, ktoré len ne­ga­tívne pris­pie­vajú k stresu a veľ­kému na­pä­tiu ce­lého tela. Po ce­lo­den­nom se­dení pred ob­ra­zov­kou po­čí­tača oťa­žejú nohy, vý­razné na­pätá je krčná chrb­tica aj ra­mená. Všetky tieto okol­nosti ne­ga­tívne vplý­vajú na psy­chiku člo­veka. Ak sú však do­sky sú­čas­ťou kaž­do­den­ného pre­cvi­čo­va­nia tela, tieto ná­sledky sa môžu úplne stra­tiť.

Komentáre