Áno v pre­ne­se­nom slova zmysle. Možno nie zaj­tra, ale po ur­či­tom čase ur­čite.

Mys­líš, že ti ži­vot dáva pri­veľmi ťažké skúšky a že tr­píš viac ako by si mala, alebo že tvoji pria­te­lia majú ži­vot oveľa jed­no­duchší ako ty sama. Zda­nie ob­čas klame. Teda, dosť často. Všetci majú prob­lémy, o kto­rých však nie každý ho­vorí. Nie každý to­tiž po­tre­buje, aby os­tatní ve­deli o tom, čo ho trápi. To, že nie­kto je vy­rov­naný sám so se­bou a so svo­jim ži­vo­tom vy­po­vedá len o tom, že sa pre­stal sú­stre­diť na zlé a ne­pod­statné veci a vie, že ich prí­chod ni­jak ne­ovp­lyvní. A to isté by si mala uro­biť aj ty.

food_elitedaily3-600x300

foto: eli­te­daily.com

Každý pre­chá­dza nie veľmi ľah­kými ob­do­biami, ale nie každý je dosť silný na to, aby sa vzcho­pil a po­sta­vil sa na­s­päť na svoje nohy. Ty si! Po kaž­dom páde vstaň a keď spad­neš zas, po­stav sa znova. Áno, všetky pády sú bo­les­tivé a nie­ktoré do­konca za­ne­chá­vajú rany, či už je to len od­reté ko­leno, alebo je to zlo­mená celá noha. Aj o tom je predsa ži­vot. No naj­dô­le­ži­tej­šie je to, aby si sa z toho pádu po­u­čila a ne­do­vo­lila ni­komu, aby ťa zho­dil tam, kde si už raz pred­tým bola. Predsa sa ne­bu­deš vra­cať na tie miesta, kde evi­den­tne byť už ni­kdy viac nech­ceš.

elite-daily-workout1

foto: eli­te­daily.com

Za­kaž­dým vstaň a buď nie­kým, na koho bu­deš prá­vom hrdá. Nie­kým, kto do­káže všetko, čo si zau­mieni, kto sa roz­ho­duje podľa seba a ne­roz­práva o tom „čo by bolo keby“. A v ne­po­sled­nom rade buď sama se­bou so všet­kými tvo­jimi pre­hrami, lebo tie ti dajú silu, aby si ví­ťa­zila.

Komentáre