Tvoja bu­dúc­nosť je daná tým, ako ži­ješ te­raz. Si silná ľud­ská by­tosť a mu­síš si uve­do­miť, že slab­šia už ni­kdy ne­bu­deš. Máš toľko skú­se­ností, že v bu­dúc­nosti ťa len tak niečo ne­môže zlo­miť.

1.Láska pre­koná všetko

Gándhí ke­dysi po­ve­dal: Tam kde je ži­vot, tam je láska. Je isté, že príde zmena. Ži­vot sa mení z mi­núty na mi­nútu. Mi­lo­vať a byť mi­lo­vaný je ale nut­nos­ťou a da­rom zá­ro­veň, nech sa ocit­neš v akej­koľ­vek si­tu­ácií. Preto jej vy­hraď miesto v tvo­jom ži­vote, nech už bude mať akú­koľ­vek po­dobu.

2.Ris­kuj, spl­nia sa ti sny

Te­raz ne­vra­vím aby si šla všetky svoje úspory vsa­diť do ka­sína, ale kto nič ne­ris­kuje, nič nemá. Nájsť zdravú hra­nicu je ne­vy­hnut­nosť, ak chceš, aby tvoj ži­vot mal šťavu. Áno, je po­hodlné ráno sa zo­bu­diť, ísť do práce alebo do školy a bez­pečne sa vrá­tiť do­mov. Všetci sa bo­jíme. Ale tí, ktorí strach pre­ko­nali a za­žili ne­uve­ri­teľné dob­ro­druž­stvá svoj strach pre­ko­nali a ur­čite ne­ľu­tujú.

foto: elitedaily.com

eli­te­daily.com

3.Česť a úcta sú pr­vo­radé

Ni­kdy ne­do­voľ, aby ťa nie­kto po­ni­žo­val. Ukáž ľu­ďom, že sa k nim vieš sprá­vať s úc­tou a také isté sprá­va­nie vy­ža­duj aj ty od nich. Stret­neš mnoho ľudí. Z nie­kto­rých sa stanú pria­te­lia, ale s nie­kto­rými bu­deš mať aj ne­ga­tívne skú­se­nosti. Ni­kdy im ale ne­ub­li­žuj. Ne­pod­kop nohy, ani ich ne­oho­vá­raj. Tebe to nič po­zi­tívne ne­pri­ne­sie a v očiach dob­rých ľudí stúp­neš.

4.Sú­čas­nosť je všetko čo máme

Ži­jeme v cha­otic­kej dobe, kedy ne­us­tále na nie­čom pra­cu­jeme, pre­stá­vame si vy­chut­ná­vať čaro oka­mihu, pre­stá­vame vní­mať ra­dosti svo­jich blíz­kych. Spo­maľ a váž si čo máš, aby si o to v bu­dúc­nosti ne­prišla.

5.Čas ne­bu­deme mať ni­kdy

Po­znáš to- pre­čí­tam si knihu keď bu­dem mať čas, pôj­dem s ka­ma­rát­kou na kávu, keď bu­dem mať čas, od­po­či­niem si keď bu­dem mať čas. Sa­moz­rejme nie­kedy ho na­ozaj ne­máš, ale ne­pou­ží­vaj túto vetu ako frázu na všetko. Lebo ani si ne­všim­neš a ka­ma­rátka ťa pre­stane vo­lať na kávu. A času na od­dych bu­deš mať až až, pre­tože osta­neš sama.

elitedaily_lumina_breakup-800x400

eli­te­daily.com

6.Okol­nosti ne­ovp­lyv­níme

Prečo by si sa mala trá­piť nad tým, čo sa ešte ne­stalo. A nad tým čo ne­ovp­lyv­níš. Rad­šej sa nauč re­a­go­vať na ne­ča­kané si­tu­ácie fle­xi­bilne a s chlad­nou hla­vou.

7.Se­ba­kon­trola je tvoja zbraň

Je ne­uve­ri­teľne dô­le­žité na­učiť sa ovlá­dať svoje emó­cie. Ne­darí sa ti v práci, alebo si do­stala zlú známku? Roz­bi­ješ od ner­vov myšku alebo sa rovno rozp­la­češ. A vieš ako ťa budú vní­mať ľu­dia v tvo­jom okolí? Ako hys­terku. Skús stre­sovú si­tu­áciu pre­dý­chať a pop­ro­siť na­prí­klad o zo­pa­ko­va­nie. U ľudí bu­deš vy­rov­naná osoba, na ktorú sa budú môcť v bu­dúc­nosti ob­rá­tiť.

Komentáre