Nie­kedy člo­vek jed­no­du­cho po­tre­buje len tak se­dieť doma a po­ze­rať de­sať die­lov se­riálu za se­bou a po­cho­piť, že sa zle na­ro­dil a jeho miesto je v pa­ra­lel­nom te­le­víz­nom ves­míre. Po­tom sa do­sta­via vý­čitky sve­do­mia, že már­nite svoj ži­vot pri telke, ale mám pre vás su­per tip!

Po­ze­rajte se­riály po an­glicky a ho­vorte ľu­dom, že sa len vzde­lá­vate. A ani ne­kla­mete! Tu je pár se­riá­lov, ktoré vás po­ba­via, vy­stra­šia, ale pre­dov­šet­kým veľa na­učia.

Ženy z rodu Gil­mo­rov­cov

gilmore-girls-wb-image

pin­te­rest.com

Stará dobrá kla­sika, ktorá ni­kdy ne­s­klame. Rory Gil­mo­rová žije so svo­jou ma­mou Lo­re­lai a spolu pre­ží­vajú lásky, skla­ma­nia a ži­votné roz­hod­nu­tia, kto­rými pre­chá­dza každé mladé dievča. Hlavné čo sa na­učíme je, že je dobré mať pri sebe naj­lep­šiu ka­ma­rátku, ktorá nám vždy po­môže, ale keď je ňou naša mama je to jed­no­du­cho naj­lep­šie.

Roz­to­milé mr­chy (Pre­tty Little Liars)

Who-Killed-Charlotte-DiLaurentis-Pretty-Little-Liars

pin­te­rest.com

Keď sa chcete báť a ne­ro­zu­mieť, čo sa deje toto je se­riál ako pre vás. Päť ka­mo­šiek jedna zmizne, všetci ju hľa­dajú a v tom za­čnú cho­diť zvláštne správy. Se­riál po­kra­čuje a ľu­dia ne­pres­tá­vajú tvo­riť kon­špi­račné te­órie, lebo aj keď je A od­ha­lené, zvláštne veci sa ne­pres­tá­vajú diať! Na­učíme sa hlavne, že naj­lep­šia obuv, keď nás na­háňa ne­známy člo­vek v čier­nej mi­kine sú pod­pätky a že ka­ma­rát­stvo je na­dov­šetko. Tiež od­po­rú­čam sle­do­vať ich Ins­ta­gram, lebo často pre­zrá­dzajú pi­košky do­predu!

The Mindy Pro­ject

the-mindy-project-2-main

pit­ne­rest.com

Ak ešte ne­poz­náte Mindy Ka­ling, tak te­raz pre­staňte čí­tať a bežte ju vy­go­og­liť… Dobre te­raz máme všetci spo­ločnú naj­lep­šiu ka­ma­rátku a mô­žeme po­kra­čo­vať. Se­riál je o gy­ne­ko­lo­gic­kej am­bu­lan­cii, kde sa deje všetko vtipné a hlavne Mindy, jej vzťahy a ná­zory. Le­vel vzde­la­nia je ob­rov­ský ako škála fa­rieb Min­dy­ných out­fi­tov a ak vám je málo múd­rosti Mindy na­pí­sala dve knihy. Od­po­rú­čam však ti­tulky lebo ka­den­cia slov v tomto se­riáli sa kaž­dým die­ľom stup­ňuje.

Parks and Rec­re­a­tion

parks-and-recreation-7-saisons-de-betisiers-video-une

imdb.com

Ab­so­lútny top pre ľudí s nie­kedy ma­xi­málne ne­vhod­ným hu­mo­rom. Na za­čiatku si treba zvy­kať na for­mát, akým je tento se­riál na­to­čený, no keď si zvyk­nete zis­títe, že de­sať die­lov denne je málo. V tomto se­riáli nie je po­stava, ktorú by si člo­vek ne­ob­ľú­bil. A sa­moz­rejme Amy Po­eh­ler, ďal­šia naj­lep­šia ka­ma­rátka, ako hlavná po­stava je vzor, ktorý si každé dievča za­slúži. Keď člo­vek niečo chce a ide si za tým tak to do­stane a to je lek­cia, ktorú sa v tomto se­riáli ok­rem mi­lión iných na­učíme. A ešte, keď vás vy­ho­dia dve­rami aj ok­nom, ešte je mnoho iných mož­ností ako sa tam do­stať, ho­ci­kam!

New Girl

151209-news-new-girl

imdb.com

Zo­oey Des­cha­nel ako hlavná po­stava Jess sa po roz­chode pre­sťa­huje do bytu s troma mužmi. Sranda za­čína a znovu po­tvr­dzuje, že ka­moši sú na­dov­šetko. Čiže, keď to ho­vo­ria už v pia­tich se­riá­loch z pia­tich, tak je to daná pravda a mô­žete to po­va­žo­vať za dô­ve­ry­hodný zdroj, dobre? Se­riál nám ukáže dávnu pravdu, že láska je všade len sa ne­mô­žeme báť po nej siah­nuť alebo ne­siah­nuť, pre­tože veľa lásky za­bíja. Vy sa roz­hod­nite, či bu­dete po­čú­vať Fred­dieho Mer­cu­ryho alebo Zo­oey a jej sku­pinku.

Ktorá je Vaša na­job­ľú­be­nej­šia žen­ská po­stava v se­riáli?

Komentáre