Nie som tu na to, aby som ti po­ve­dal, že vzťah na diaľku je jed­no­du­chý. Chcem len po­ve­dať, že má hneď nie­koľko vlast­ností, ktoré ho ro­bia vý­ni­moč­ným.

Možno by som bol rad­šej, keby je o 500 ki­lo­met­rov bliž­šie, no na­priek tomu si v hlave opa­ku­jem nie­koľko dô­vo­dov, prečo je na mieste byť opti­mista.

1. Diaľka po­máha láske rásť

Udr­žia­vať vzťah na diaľku si vy­ža­duje od­da­nosť. Vy­ža­duje si taký ten hl­bší typ lásky. Ten, kde láska je po­vý­šená nad všetky os­tatné prob­lémy. Ne­vieš sa doč­kať, až sa s da­nou oso­bou opäť emo­ci­onálne, ale aj fy­zicky spo­jíš a keď k tomu príde, je to tak je­di­nečné, že si na­plno uve­do­mu­jete len prí­tomný okam­žik. A to ja vo­lám láska.

2. Ne­môže ti chý­bať niečo, čo máš stále pri sebe

Keď ti nie­kto chýba, práve vtedy si často uve­do­míš, čo pre teba zna­mená. Uve­do­míš si, aké je to žiť bez nej po boku a oce­ňu­ješ tak každú jednu se­kundu, keď máš to šťas­tie byť s ňou. Každý je­den ta­kýto mo­ment si vy­chut­náte, ako keby bol ten po­sledný. Ani jedna se­kunda nie je sa­moz­rej­mos­ťou.

zdroj: unsp­lash.com

3. Na­učíš sa vy­vá­že­nosti

Často sa vo vzťa­hoch stáva, že je­den z dvo­j­ice sa vzdá pria­te­ľov a svo­jich vlast­ných zá­ľub, len kvôli tomu dru­hému. Pre vzťahy na diaľku to ne­platí. Každý má dosť vlast­nej slo­body, môže pra­co­vať na svo­jej vášni a stre­tá­vať všet­kých, kto­rých má rád. Ni­kdy som tento prob­lém ne­mal ani pri bež­nom vzťahu, ale viem, že to je ne­zried­kavé.

4. Vy­skú­šaš niečo nové

Ak ste ďa­leko od seba, po­cho­pi­teľne bý­vate na úplne od­liš­ných mies­tach. Je skvelé vy­pad­núť a nav­ští­viť miesta a mestá, kde si ni­kdy pred­tým ne­bol. Je skvelé z času na čas vy­me­niť vý­hľad. Si prak­ticky ces­to­va­teľ s osob­ným sprie­vod­com. Čo môže byť lep­šie?

5. Vždy sa máte o čom roz­prá­vať

Je tak veľa vecí, ktoré si máte po­ve­dať. Áno, mô­žete si pí­sať a vo­lať, no sú jed­no­du­cho veci, ktoré jej chceš po­ve­dať na­živo. Mám tak mi­liardu prí­be­hov, ktoré jej chcem po­ve­dať, keď bu­deme le­žať na jed­nom van­kúši. Ta­kýto pár ni­kdy ne­za­žije nudu.

Možno to nie je naj­lo­gic­kej­šie roz­hod­nu­tie na svete. Možno je to šia­lené, skú­šať vzťah na diaľku. No aj teba raz na­učím, že do vecí sa oplatí vr­hnúť po hlave. Pre­tože nie je dô­le­žité roz­hod­núť sa správne, ale ne­po­chy­bo­vať o svo­jich roz­hod­nu­tiach.

Komentáre