Vonku je po­riadna zima a ako sa v tomto ob­dobí patrí, i sneh.

Či chceme alebo nie, na­stali dni, kedy mu­síme siah­nuť aj po čiapke alebo inej po­krývke hlavy, ak nech­ceme, aby nám od­mrzli uši. Po­ve­dzme si úp­rimne, má­lo­ktorá žena je rada, že musí mať na hlave práve čiapku. Skôr je voľ­bou, keď už sa tá zima nedá vy­dr­žať a aj vtedy na­dá­vame, že v nej vy­ze­ráme zle a máme hrozné vlasy.

Ak sú však tie tvoje tro­cha dl­h­šie, máme tu pre teba skvelé vi­deo tipy na 8 rôz­nych úče­sov, ktoré oži­via no­se­nie čiapky. Ak teda nech­ceš vy­ze­rať celú zimu rov­nako, ale dbáš aj na to, aby si bola v teple, mô­žeš sa nimi in­špi­ro­vať! Ktorý ťa zau­jal naj­viac?

Komentáre