Je de­cem­ber, rok 2016 sa chýli ku koncu a keď sa za­mys­lím nad tým, čo všetko som pre­žila za­točí sa mi hlava. Ako sa to všetko mohlo stať? Ako sa veci mohli tak veľmi zme­niť?

S no­vým ro­kom pri­chá­dza túžba stať sa NO­VÝM. Ľu­dia si zvyknú dá­vať pred­sav­za­tia, ktoré aj tak na druhý ja­nu­árový týž­deň kon­čia v koši. No nie všetky by sme mali za­ho­diť. Ho­vo­rím o pred­sav­za­tiach v láske, o tých, na kto­rých sku­točne zá­leží. Či už si vo vzťahu a máš mi­lo­va­ného par­tnera, alebo si sama a stále ča­káš na toho pra­vého, nič ti neb­ráni v tom, aby si si aj ty ne­jaké pred­sav­za­tie dala. Láska nie je niečo, čo mô­žeš špe­ci­fi­ko­vať, ohra­ni­čiť, de­fi­no­vať a na­sme­ro­vať len na jednu osobu. Pre­ja­vuje sa v roz­lič­ných po­do­bách a to je na tom to nád­herné.

Pri­ná­šam ti 7 pred­sav­zatí v láske, ktoré by si so se­bou mala vziať do roku 2017:

  1. Za­čni ju roz­dá­vať– ne­mys­lím to, aby si ku­po­vala drahé dar­čeky ľu­ďom, kto­rých mi­lu­ješ. Skús dať kú­sok so seba. Milý úsmev, po­vzbu­divé slovo či ne­ča­kaný kom­pli­ment do­kážu roz­žia­riť deň viac, ako si vieš pred­sta­viť.
  1. Ne­boj sa ju pre­ja­viť – ak je to už dl­h­šiu dobu, čo si pred spa­ním v mysli pred­sta­víš tvár ne­ja­kého člo­veka, a myš­lienky na neho ti v hlave ví­ria aj po­čas dňa, možno na­di­šiel správny čas, aby sa o tom do­zve­del.
  1. Ne­ber ju ako sa­moz­rej­mosť – nie, na­ozaj nie je sa­moz­rejmé, že ti má kto pop­riať dobré ráno. Nie je sa­moz­rejmé, že do­sta­neš ob­ja­tie ke­dy­koľ­vek po­čas dňa ani to, že máš s kým za­spá­vať. Nauč sa oce­niť ma­lič­kosti, ktoré sú pre­ja­vom lásky.147739_1200x

www.pe­xels.com

  1. Ne­za­bú­daj na slab­ších – ak máš na to mož­nosti, pris­pej ľu­ďom, ktorí to v ži­vote ne­mali ľahké. Ak ti to fi­nančná si­tu­ácia ne­do­volí, zo­ber sa a choď roz­dať lásku do útulku. Opus­tené zvie­ratká ju s ra­dos­ťou príjmu.
  1. Buď tr­pez­livá v láske – veľké veci sa ne­ro­dia zo dňa na deň a sta­bilné vzťahy treba bu­do­vať.
  1. Nauč sa od­púš­ťať – ni­kto nie je bez viny, a tým, že od­pus­tíš nie­komu na koho máš ťažké srdce, spadne z neho ka­meň aj tebe. Urob to pre seba a po­suň sa ďa­lej.
  1. Maj sa rada! – pre­tože len ten môže lásku roz­dá­vať, kto ju v sebe nosí.

 

Pra­jem ti, aby si sa na­učila úp­rimne mi­lo­vať a bola mi­lo­vaná.

co­ver: www.pe­xels.com

Komentáre