Keď sa ráno zo­bu­díš s po­ci­tom, že nech­ceš aby ťa kto­koľ­vek otra­vo­val, po­za­sta­víš sa nad tým a sna­žíš sa zis­tiť prečo ťa tento po­cit ovlá­dol?

Prav­de­po­dobne nie. Tieto zlé ná­lady zvyk­neme pri­su­dzo­vať „pon­del­kom“ alebo „sko­rým rá­nam“ ako naše „ná­la­dové za­čiatky dní/týž­dňov“. Má­lo­kedy však ve­nu­jeme po­zor­nosť sa­mým sebe a za­me­riame sa na časti nášho ži­vota, ktoré mohli ta­kúto ná­ladu spô­so­biť.

Takže, ak  tvoja ná­lada už ne­môže byť „lep­šia“, tu je zo­pár drob­ných vy­chy­tá­vok práve pre teba, ktoré mô­žeš ro­biť denne a ktoré ti ju za­ru­čene zlep­šia.

1. Za­čni jesť zdrav­šie

Štan­dardné „chutné jedlo“ je často vy­prá­žané a oba­lené v ne­ja­kom druhu syra alebo v lit­roch tuku. Podľa do­kto­rov, ne­zdravé stra­vo­va­nie môže viesť k tvojmu ne­vr­lej­šiemu ja.

Takže, keď sa cí­tiš zle, zvoľ vý­živ­nej­šiu al­ter­na­tívu na­miesto ne­zdra­vých je­dál. Na­ozaj chutné jedlo je často oveľa viac vý­živné a zdrav­šie /na­vyše ak ideš nie­kam do fast­fo­odu, po pol­ho­dinke strá­ve­nej v miest­nosti kde sa vy­práža, bu­deš smr­dieť ako jedna veľká, vy­prá­žaná hra­nolka/.

Vedci tvr­dia, že na­ozaj exis­tujú po­tra­viny, ktoré ti do­kážu ná­ladu zlep­šiť a nie zhor­šiť. Na­prí­klad káva v pri­me­ra­nom množ­stve je spo­jená s po­tlá­ča­ním dep­re­sií a jej spot­reba dob­rých tu­kov / ako sú na­prí­klad tie , ktoré ob­sa­hujú omega – 3 mastné ky­se­liny/ je spo­jená s niž­šou úrov­ňou úz­kosti .

2. Za­be­haj si

Ak si nie­kedy po­čula o „run­ners high“ ne­malo by pre Teba byť prek­va­pe­ním, že beh môže uro­biť s tvo­jou ná­la­dou divy

Do­ktori  tvr­dia, že 30 mi­nút chô­dze na be­žia­com páse môže zlep­šiť tvoju ná­ladu, aj keď tr­píš dep­re­siou.

Tak­tiež tvr­dia, že beh zvy­šuje hla­dinu ne­uro­trans­mi­te­rov ako na­prí­klad epi­nef­rín , se­ro­to­nín , do­pa­mín a no­rad­re­na­lín. Tieto všetky ovplyv­ňujú tvoju ener­ge­tickú hla­dinu  a tak­tiež sa bu­deš cí­tiť skvele po ná­roč­nom tré­ningu

3. Vy­po­čuj si jazz

Jazz do­káže roz­ší­riť cievy až o 30% a práve preto zni­žuje stres a krvný tlak.

Ľu­dia, ktorí po­čú­vajú jazz sú v prie­mere až o 25% me­nej dep­ri­mo­vaní ako tí, ktorí tento druh hudby ne­po­čú­vajú.

Na­vyše sa jazz skvelo hodí na ro­man­tický ve­čer s tvo­jou dra­hou po­lo­vič­kou. Takže na­bu­dúce si k dob­rému vínku pus­tite jazz a en­dor­fíny sa budú len tak hem­žiť.

4. Vy­poť zo seba všetko zlé v saune 

Ak máš za se­bou ná­ročný deň „všetko to zo seba vy­poť.“

Keď vi­díš, ako sa z teba vy­pla­vujú všetky tie to­xíny a stres, ktoré sa v tebe celý deň zbie­rali, za­ne­chá to v tebe po­cit uvoľ­ne­nosti a tvoje telo bude svieže a po­sil­nené.

Sauna môže podľa  den­níka New Science do vy­so­kej miery vplý­vať na tvoju ná­ladu a cel­kové zdra­vie. Podľa neho sa ľu­dom s chro­nic­kým zly­há­va­ním srdca, ktorí si do­priali saunu 5 krát do týždňa po­čas 3 týž­dňov, zlep­šila čin­nosť srdca a tak­tiež môžu vy­ko­ná­vať oveľa viac čin­ností ako do­vtedy.

Tak­tiež ne­uróny, ktoré uvoľ­ňujú se­ro­to­nín /ktorý je spätý s po­citmi šťas­tia a eufó­rie/ sú ka­ta­ly­zo­vané vy­so­kou tep­lo­tou.

A ak chceš zo sau­no­va­nia vy­ťa­žiť na­ozaj ma­xi­mum, od­po­rúča sa vziať si do sauny vôňu euka­lyptu alebo mäty, ktoré ti za­ru­čene uľah­čia dý­cha­nie.

5. Pri­vo­ňaj si k cit­rónu

Hoci táto me­tó­da môže vy­ze­rať troška zvláštne, uká­zalo sa, že do­káže ro­biť divy.

Cit­ru­sová vôňa patrí me­dzi na­ju­po­ko­jú­cej­šie, po­kiaľ ide o zmier­ne­nie stresu. To­tižto vôňa svie­žeho ovo­cia do­káže úžasné veci ako na­prí­klad zmen­šiť úz­kosť a tým pá­dom cel­kovo zlep­šiť ná­ladu.

Takže, ak si zás­tan­com aro­ma­te­ra­pie, pri ďal­šom do­pl­ňo­vaní vo­ňa­vých zá­sob zvoľ na­miesto le­van­dule, vôňu cit­ru­so­vých plo­dov.

foto: Denni Van Huis

Komentáre