Po­znáš ten po­cit, keď ľu­dia majú na­rážky na tvoj sar­kaz­mus a ty ne­vieš, či je to kom­pli­ment alebo vý­čitka? Pri­ná­šame ti jasné dô­kazy, že si po­vý­šil sar­kaz­mus na nový le­vel.

1. Roz­prá­vať v se­ri­óz­nom pro­stredí vy­ža­duje ex­trémnu kon­cen­trá­ciu.

Po­tre­bu­ješ prí­liš veľa ener­gie a se­ba­kon­troly na oby­čajný pra­covný po­ho­vor alebo stret­nu­tie so sta­rými ro­dičmi.

2. Tvoji ro­di­čia si opráv­nene mys­lia, že ich ob­čas ne­ná­vi­díš.

Buď s nimi ko­mu­ni­ku­ješ v sar­kas­tic­kom ja­zyku alebo rad­šej vô­bec.

3. Stále ti nie­kto ho­vorí „nie si nor­málny/daj sa lie­čiť“.

Ten nie­kto to však ne­myslí sar­kas­ticky.

4. Keď sú kon­ver­zá­cie emo­tívne, máš chuť všet­kým v afekte vy­na­dať a po­slať ich kade ľah­šie.

Veď všetci na­okolo sú (slušne po­ve­dané) bl­bci!

zdroj: pin­te­rest.com

5. Sar­kaz­mus je tvoja prvá a je­diná ob­rana v kaž­dej si­tu­ácii.

Ľu­dia, ktorí sa ťa sna­žia ura­ziť, sú síce roz­košní, ale ne­majú šancu.

6. Tvo­jou na­job­ľú­be­nej­šou hrou v det­stve bolo po­bú­riť všet­kých prí­buz­ných.

Ako len môže byť zlaté 5-ročné dieťa tak cy­nické?

7. Cez sms vy­ze­ráš ako to­tálny bl­bec takže ti ľu­dia pre­stá­vajú od­pi­so­vať.

Keď ne­pou­ži­ješ smaj­líka na konci textu, ľu­dia si ne­môžu byť istí či žar­tu­ješ, alebo to mys­líš vážne.

8. Po­tom však náj­deš správ­neho smaj­líka a všetci si vy­dýchnu.

Vieš, že si ho mo­hol po­u­žiť už pred­tým, ale takto je to predsa zá­bav­nej­šie.

9. Pra­vi­delne ťa serú ľu­dia, ktorí sa až prí­liš nad­chnú pre bez­výz­namné veci.

Kto už len na­píše pes­ničku len preto, že je pia­tok, pre­boha.

10. Ľu­dia ťa vo vše­obec­nosti serú.

Ľu­dia, fuj.

11. Čím viac nie­koho ura­zíš, tým viac ho máš vlastne rád.

Urá­žať ľudí je pre teba pre­jav nák­lon­nosti.

zdroj: pin­te­rest.com

12. Na­dá­vaš prí­liš často na ve­rej­nosti bez toho, aby si si to pred­tým pre­mys­lel.

A ľu­dia na teba za­ze­rajú, lebo si mys­lia, že ob­ťa­žu­ješ svo­jich pria­te­ľov.

13. Ľu­dia sa boja s te­bou roz­prá­vať, lebo po­znajú tvoj sar­kaz­mus.

Nie­kedy vieš byť fakt od­porný.

14. Je­diná šanca, ako ísť na druhé rande, je, že prvé bolo „si­lent date“.

Ak ste sa roz­prá­vali, je veľká šanca, že druhá strana od­išla do­mov s upla­ka­nými očami ešte pri pred­jedle.

15. Máš ne­uve­ri­teľný re­špekt pred ľuďmi, ktorí re­a­gujú na tvoj sar­kaz­mus ďal­ším sar­kaz­mom.

Ko­nečne ne­jaká pl­no­hod­notná kon­ver­zá­cia.

16. Ale vlastne ťa ni­kdy ne­pre­ko­najú, lebo ty si kráľ sar­kazmu.

Ne­majú šancu. Ni­kto.

17. Ak sa aj vnú­torne pre niečo nad­chneš, za­bud­neš to uká­zať na­vo­nok.

Ale ty sa vo vnútri na­ozaj nie­kedy usmie­vaš!

18. Tvoja tvár ťa ve­ľa­krát pre­zradí.

Na­ozaj sa sna­žíš tvá­riť, že ťa to zau­jíma, ale nedá sa to.

19. Nie­kedy sám po­chy­bu­ješ, či to, čo si po­ve­dal, bol sar­kaz­mus alebo nie.

Ešte to dru­hej osobe do­da­točne vy­svet­líš, keď si sám uro­bíš jasno.

zdroj: pin­te­rest.com

20. Si tak se­ba­ve­domý, že vy­ze­ráš na­fú­kano.

Nech to ni­kto ne­be­rie osobne, ale ty vieš, že si úžasne skvelý.

21. Vy­ža­duje to ne­fal­šo­vanú ná­mahu ne­pri­dať sar­kaz­mus do kaž­dej tvo­jej od­po­vede.

Za­bíja ťa to, po­maly, ale isto.

22. Tvoji uči­te­lia sa pri tebe buď dobre za­smejú alebo tr­pia.

Čí­tať po­é­ziu je ako cho­diť po že­ra­vých uhlí­koch, v čom je prob­lém?

23. Ľu­dia ob­čas uva­žujú, či máš srdce.

Ty nad tým tiež ob­čas roz­mýš­ľaš…

24. Aj keď si uve­do­míš, že si to pre­hnal, ni­kdy to na ve­rej­nosti ne­priz­náš.

Sar­kaz­mus má vždy pravdu.

25. Tvoji pria­te­lia ne­ve­dia ako re­a­go­vať, keď si kvôli nie­čomu na­ozaj roz­ru­šený.

A nie, ne­môžu po­u­ží­vať sar­kaz­mus, keď kvôli nie­čomu na­ozaj pla­češ, ne­cit­livé ho­vädá.

26. Každý si o tebe myslí, že si ne­ga­tív­nejší než na­ozaj si.

Veď ne­ná­vi­díš ži­vot tak veľmi ako osobu vedľa teba.

zdroj: pin­te­rest.com

27. Ni­kdy to vlastne ne­mys­líš vážne, keď po­vieš „su­per“.

Pre­tože nič nie je su­per po­kiaľ to ne­ro­bíš ty, sa­moz­rejme.

28. Ale ak už nie­komu po­vieš, že ho zbož­ňu­ješ, na­ozaj a fak­ticky ho zbož­ňu­ješ.

Alebo as­poň si to mys­líš.

29. Ne­do­ká­žeš flir­to­vať, pre­tože druhá strana ne­vie po­sú­diť či to je len tvoj sar­kaz­mus, alebo si vážne na­ru­šený.

Prí­beh tvojho ži­vota.

30. Väč­šinu času trá­viš pre­svied­ča­ním ľudí, že iba žar­tu­ješ.

Aj keď to tak nie je.

zdroj: col­le­ge­ti­mes.com

Komentáre