Chceš byť me­dzi dru­hý­mi ľuď­mi obľú­be­ná? Nie je to vô­bec také zlo­ži­té. Všet­ko, čo na to po­tre­bu­ješ, je osvo­jiť si na­sle­du­jú­ce so­ciál­ne zruč­nos­ti.

Udr­žuj očný kon­takt

Je ťažké mať rád nie­koho, komu ne­dô­ve­ru­ješ. To, či ti budú ľu­dia dô­ve­ro­vať, však zá­visí v pr­vom rade od toho, čo vy­ža­ru­ješ. Ľu­dia chcú cí­tiť, že ti na nich zá­leží a že ich po­čú­vaš. Je­den z naj­jed­no­duch­ších spô­so­bov, ako ľu­ďom uká­zať, že im ve­nu­ješ svoju po­zor­nosť, je udr­žia­vať s nimi očný kon­takt.

Usmie­vaj sa

Silu úsmevu ne­radno pod­ce­ňo­vať. Nič predsa ne­pre­lomí ľady rých­lej­šie, ako úp­rimný úsmev. Ak chceš byť ľu­ďom sym­pa­tická, usmie­vaj sa a vy­ža­ruj po­zi­tívnu ener­giu.

Ukáž nad­še­nie

Spolu s úsme­vom sa ne­boj uká­zať ani ener­giu a nad­še­nie, ktoré k tebe nie­lenže pri­tiahnu no­vých ľudí, ale sú aj veľmi ná­kaz­livé. Sa­moz­rejme, v tom po­zi­tív­nom zmysle.

Smart­fón od­lož do vrecka

A ne­chaj ho tam až do konca tvojho stret­nu­tia. Je veľmi ne­z­dvo­rilé, aby si po­čas roz­ho­voru ve­no­vala po­zor­nosť svojmu smart­fónu na­miesto osobe, s kto­rou sa roz­prá­vaš.

Pevné po­da­nie ruky

Ďal­ším skve­lým tri­kom, ktorý si mô­žeš ih­neď osvo­jiť, je na­učiť sa po­dá­vať ruku správ­nym spô­so­bom. Stisk ruky ne­môže byť prí­liš „makký“, ne­do­mi­nantný, no ani prí­liš pevný.

Oslo­vuj ľudí ich me­nom 

Ur­čite to po­znáš. Keď ťa nie­kto oslo­vuje tvo­jim me­nom, je to skvelý po­cit. Snaž sa, aby si si pa­mä­tal mená ľudí, s kto­rými sa stre­tá­vaš. Ľu­dia pri­ro­dzene oce­ňujú, keď si spo­me­nieš na ich meno, pre­tože im tým vy­jad­ru­ješ re­špekt.

Po­čú­vaj

Po­čú­vaj viac, ho­vor me­nej. Máš dve uši a len jedny ústa. A presne v tomto po­mere by si ich mala po­u­ží­vať. Trik je však v tom, že dru­hých treba po­čú­vať ak­tívne.

Ak­tívne po­čú­va­nie vy­ža­duje tri kroky – po­čuť, in­ter­pre­to­vať, hod­no­tiť a re­a­go­vať. Pa­ra­frá­zuj to, čo si po­čul. Pý­taj sa. Vy­hni sa však urých­le­ným zá­ve­rom a spätnú väzbu po­skytni až vtedy, keď druhá osoba do­roz­práva.

Nauč sa pri­jí­mať kom­pli­menty

Aj keď sa to tak na prvý po­hľad nezdá, pri­jí­ma­nie kom­pli­men­tov môže byť zlo­žité. Nech­ceš predsa vy­ze­rať ako ego­ista, no frázy typu „ďa­ku­jem, no ty vy­ze­ráš sto­krát lep­šie“ iba uka­zujú tvoju so­ciálnu ne­ši­kov­nosť. Nauč sa pri­jí­mať kom­pli­menty a rad­šej s dô­ve­rou od­po­ve­daj „ďa­ku­jem za kom­pli­ment“.

Skús ľu­ďom po­hla­diť ich ego

Ak chceš, aby sa ten druhý cí­til po­trebný a zá­ro­veň si chceš pri­pí­sať na účet zo­pár plu­so­vých bo­dov a do­stať sa do jeho priazne, ne­chaj ho vy­nik­núť v tom, v čom je dobrý. To zna­mená, že ak je druhá osoba dobrá v mar­ke­tingu, po­lo­žíš jej otázku z tejto ob­lasti, a ne­cháš ju vy­nik­núť. Ta­kýmto spô­so­bom sa na­učíš niečo nové a druhá osoba sa bude cí­tiť po­trebná. Je to tak jed­no­du­ché a tento trik za­ru­čene fun­guje.

Ne­boj sa pre­ja­viť ľú­tosť

Po­ve­dať „je mi to ľúto“, keď ti nie­kto po­vie o nie­čom zlom, čo sa mu pri­ho­dilo, je efek­tív­nym spô­so­bom, ako uká­zať em­pa­tiu. Do­konca aj vedci z Har­vardu zis­tili, že väč­šiu šancu na to, že ti ľu­dia po­ži­čajú te­le­fón, máš vtedy, keď ťa po­va­žujú za em­pa­tic­kého.

Vy­hý­baj sa zdvo­ri­lost­ným roz­ho­vo­rom

Ak chceš, aby sa druhá osoba stala tvo­jím pria­te­ľom, vy­hni sa zdvo­ri­lost­ným roz­ho­vo­rom a nájdi tému, ktorá vo vás oboch vy­volá silné emó­cie. Fun­guje to.

zdroj: pe­xels.com

Dbaj na správne dr­ža­nie tela

To, ako ťa budú druhí vní­mať, zá­visí aj od tvojho ne­ver­bál­neho pre­javu – ne­správna po­zí­cia môže os­tat­ným odo­slať správu, že si ne­do­stupná. Po­zí­cia, pri kto­rej máš nohy od seba, roz­tia­hnuté ra­mená ťa podľa psy­cho­ló­gov robí dô­ve­ry­hod­nej­ším a zvy­šuje ti au­to­ritu.

Drž sa zla­tej stred­nej cesty

Ne­buď ani prí­liš prí­ve­tivá, pre­tože to druhí zne­užijú, no ani aro­gantná. Nájdi zlatú strednú cestu a snaž sa byť člo­ve­kom, ktorý má cha­rak­ter, do­drží svoje slovo, a na kto­rého sa môžu druhí ke­dy­koľ­vek spo­ľa­hnúť.

Ne­sťa­žuj sa

Každý má svoje prob­lémy a je úplne v po­riadku, ak hľa­dáš oporu. Po­sťa­žuj sa však iba oso­bám, ktoré sú ti najb­liž­šie. Pred os­tat­nými to ni­kdy ne­rob, inak ťa za­ška­tuľ­kujú ako ne­ga­tívnu osobu, a to predsa nech­ceš.

Ukonči kon­ver­zá­ciu tým správ­nym spô­so­bom

Práve tvoje po­sledné slová môžu za­ne­chať trvalý do­jem na osobu, s kto­rou si sa zo­zná­mil. Po­u­ží­vaj ich teda správne a snaž sa ukon­čiť kon­ver­zá­ciu v po­zi­tív­nom du­chu.

zdroj článku: bu­si­nes­sin­si­der.com 

Komentáre