Tieto mo­delky a zá­ro­veň in­špi­ra­tívne ženy bú­rajú všetky ste­re­otypy o žen­skej kráse. Sú je­di­nečné a ori­gi­nálne, no nie sú ako všetky os­tatné. Na­priek hen­di­ke­pom sú silné, se­ba­ve­domé a majú na „konte“ mnoho dob­rých skut­kov. Vy­brali sme pre váš z veľ­kej väč­šiny pár žien, ktoré sú krásne, no stále sami se­bou.

Chan­telle Brown-Young

modelka-1

pin­te­rest.com

Chan­telle je čer­noška, ktorá trpí vzác­nym ocho­re­ním vi­ti­ligo, pri kto­rom stráca pig­ment a preto je celé jej telo po­kryté bie­lymi škvr­nami. V út­lom veku boli na ňu deti v škole veľmi kruté, často ju ši­ka­no­vali a vy­smie­vali sa jej. Dnes to je však úplne iné. Jej „sla­bosť“ sa stala jej sil­nou strán­kou, ktorá ju do­stala na vr­chol a do­stala na ti­tulné stránky ča­so­pi­sov a pod ob­jek­tív naj­lep­ších fo­to­gra­fov.

Vik­to­ria Mo­desta

modelka-2

pin­te­rest.com

Silná žena, mo­delka a spe­váčka z Litvy, ktorá pre­me­nila svoj ne­šťastný osud ako in­špi­rá­ciu pre množ­stvo hen­di­ke­po­va­ných ľudí. Vik­tó­ria sa na­ro­dila s vy­kĺbe­nou no­hou, ktorú jej mu­seli le­kári po mno­hých ope­rá­ciách am­pu­to­vať. Ako ho­vorí, po am­pu­tá­cií sa jej veľmi uľa­vilo a dnes ju hrdo vy­sta­vuje vo svo­jich kli­poch, či fo­to­sé­riách.

Erica Ir­win

modelka-3

pin­te­rest.com

35- ročná mo­delka z Ka­li­for­nie sa radí me­dzi naj­vyš­šie mo­delky sveta. Erika je vy­soká až 205 cen­ti­met­rov.

Masha Ty­elna

modelka-4

pin­te­rest.com

Táto mo­delka z Ukra­jiny má veľké krásne oči, ktoré si možno želá mať mnoho z nás. Ľu­dia ju často vo­lajú aj „cu­dzinka“ alebo „krásna elfka“.

Car­men Dell’Ore­fice

modelka-5

pin­te­rest.com

Táto mo­delka má síce 84 ro­kov, no stále je nád­herná a zdobí ti­tulky naj­väč­ších mód­nych ča­so­pi­sov. Stále sa pre­chá­dza na mó­lach a je aj tvá­rou nie­kto­rých kam­paní. Je dô­ka­zom toho, že vek je len číslo.

Ja­mie Bre­wer

modelka-6

pin­te­rest.com

Prvá známa mo­delka, ktorá trpí Do­wno­vým syn­dró­mom. Na­priek to­muto ocho­re­niu sa jej fo­to­gra­fie pre­slá­vili tak­mer na ce­lom svete, a Ja­mie bu­dete možno po­znať aj zo zná­meho se­riálu Ame­ri­can Hor­ror Story.

De­nise Bi­dot

modelka-7

pin­te­rest.com

Táto 28 ročná mo­delka z Porto Rica je jed­nou z na­job­ľú­be­nej­ších mo­de­liek „plus size“. De­nise je hrdá na svoju po­stavu a je prí­kla­dom pre všetky ženy, ktoré majú kom­plexy zo svo­jej váhy a po­stavy.

Ca­sey Leg­ler

modelka-8

pin­te­rest.com

Táto fran­cúz­ska bola prvá žena, ktorá pod­pí­sala zmluvu, že bude pra­co­vať ako muž­ský mo­del. Inými slo­vami Ca­sey Leg­ler za­čala fo­tiť pán­ske ob­le­če­nie. Jej výška je 188 cen­ti­met­rov a krátky účes dobre de­fi­nuje jej bradu, aby na­ozaj pô­so­bila ako mladý muž.

Moffy

modelka-9

fas­hi­on­mo­del­di­rec­tory.com

Túto mo­delku často na­zý­vajú aj ako druhá Kate Moss. Moffy sa stala zná­mou aj vďaka škú­le­niu, čo je jej pý­chou.

Dian­dra For­rest

modelka-10

virbcdn.com

Dian­dra je ze­le­no­oká Af­ro­ame­ri­čanka al­bínka. Al­bi­niz­mus je veľmi vzácny jav hlavne pri ľu­ďoch tma­vej pleti a v mód­nom prie­mysle je to veľmi ce­nený jav.

Lo­lita, Black Han­nah Mon­tana

modelky1

ins­ta­gram.com/theb­lack­han­nah­mon­tana

Svet je oča­rený ne­uve­ri­teľ­nou krá­sou su­per­mo­delky, ktorá má veľmi zau­jí­mavú farbu pleti. Je to mi­mo­riadne at­rak­tívna mladá dáma, ktorá sa sama na­zýva aj „Black Han­nah Mon­tana“.

16699796_10207956099292424_135754365_n

Komentáre