Jed­ného dňa príde len tak ne­ča­kane. Vô­bec nie si na to pri­pra­vený, ale keď za­klope na tvoje srdce, ot­vo­ríš bránu svojho vnútra a ne­cháš lásku, aby vstú­pila do tvojho ži­vota a ce­lého ťa na­pl­nila. Ale ako vieš, že je to tá pravá? Ako vieš, že je to na ži­vot a na smrť a že je to navždy? Ver, že keď ju náj­deš, bu­deš ve­dieť že je to ona. Prí­roda to má na sta­rosti. Spojí dve kon­trastné osoby, ktoré spolu tvo­ria je­den per­fektný ce­lok. Týchto 11 dô­vo­dov ťa ubez­pečí, že je to tvoja po­lo­vička, bez kto­rej je svet fádny a ne­zmy­selný.

 1. POD­PO­RUJE ŤA

Nájsť člo­veka, ktorý pri tebe stojí keď ho po­tre­bu­ješ je na­ozaj ťažké. Vy­po­čuje ťa, aj keď má plnú hlavu svo­jich sta­rostí a pod­porí ťa na tŕ­nis­tej ceste tvojho ži­vota.

 1. JE KRÁSNA

Krása spo­číva v oku po­zo­ro­va­teľa. No nie­kedy sa ve­nuje prí­liš veľa po­zor­nosti fy­zic­kému vzhľadu. Ale dô­le­ži­tej­šia je krása vnú­torná. Jej jemné a nežné sprá­va­nie ťa ubez­pečí, že je to najk­raj­šie stvo­re­nie, ktoré len ty mô­žeš dr­žať vo svo­jom ná­ručí.

 1. JE MILÁ

Tento bod je ob­zvlášť zau­jí­mavý, pre­tože milé sú viac me­nej všetky ženy, po­kiaľ ich ne­na­štveš. Vtedy je lep­šie vziať nohy na ple­cia a pod­ho­diť orieš­kovú čo­ko­ládu.

 1. JE PO­ZORNÁ

Keď vie vy­cí­tiť, že sa niečo s te­bou deje a niečo nie je v po­riadku bez toho aby si za­čal o tom roz­prá­vať. Keď z tvojho hlasu vie, že ju po­tre­bu­ješ.

 1. JE ENER­GICKÁ

Do­bije ťa ener­giou, keď máš slabú chvíľu a ne­opúšťa sa pre každý prob­lém. Snaží sa nájsť rie­še­nia a je plná sily, ktoré vkladá do vzťahu.

 1. ROBÍ KOM­PRO­MISY

Každá žena by mala mať svoj ná­zor a stáť si za ním. No vo vzťahu treba ro­biť kom­pro­misy a nie je nič hor­šie ako tvrdo­hlavá žen­ská.

 1. JE VÁŠ­NIVÁ

Vo vzťahu je dô­le­žitá vá­šeň, pre­tože vy­vo­láva vzá­jomnú prí­ťaž­li­vosť. Ab­sti­nen­cia vášne vy­vo­láva de­fi­cit túžby po seba. Vzťahu tak chýba mu is­kra a ná­boj.

 1. VIE PO­VE­DAŤ PRE­PÁČ

Ak si žena vie pri­pus­tiť chybu, tak vieš, že jej na tebe na­ozaj zá­leží. Slo­víčko „pre­páč“ vie mno­ho­krát zme­niť vy­hro­tenú si­tu­áciu a pre­dísť zby­toč­ným a zdĺha­vým nez­ho­dám. Nie je hanba sa ospra­vedl­niť člo­veku, kto­rého mi­lu­ješ.

 1. SI PRE ŇU JE­DINÝ

Má oči len pre teba a si pre ňu stre­do­bod ves­míru. Vo vzťahu je je­den zo zá­klad­ných pi­lie­rov ver­nosť ale aj dô­vera. Dô­ve­ruj jej na 100% a ver, že sa ti to vy­platí. Pre­tože ty, si pre ňu to naj­dô­le­ži­tej­šie o čo nechce prísť.

 1. JE PRIA­TEĽ­SKÁ

Majú ju radi tvoji ka­ma­ráti, tvoji ro­di­čia, tvoji známi. Čo viac si mô­žeš priať?

 1. JE TVOJE VŠETKO

Mal by si si uve­do­miť, čo pre teba zna­mená, pre­tože mô­žeš na to prísť prí­liš ne­skoro. Mô­žeš si mys­lieť, že do­sta­neš druhú šancu, no nie vždy je to tak. A stra­tíš ju navždy… Ne­ne­chaj si šťas­tie ujsť po­me­dzi prsty a pa­mä­taj:

„Najk­raj­šou muž­skou de­ko­rá­ciou je šťastná žena.“

Komentáre