Či už máš alebo ne­máš te­to­va­nie, ur­čite si sa stretla s rôz­nymi ná­zormi na ľudí s te­to­va­niami. Aký máme na to ná­zor my ? Je te­to­va­nie mód­nym do­pl­n­kom alebo si ho ľu­dia dá­vajú len preto, lebo sa páči im? Te­to­va­nia je ur­čitý druh kresby na kožu, pri kto­rých sa pod po­kožku do­stáva farba. Má dlhú his­tó­riu v rôz­nych čas­tiach sveta. His­tó­ria ho­vorí, že ke­dysi sa te­to­vali mú­mie,  či ná­bo­žen­ské sku­piny v Stre­do­morí.
V sú­čas­nosti sa te­to­va­nia stali po­pu­lár­nymi viac než v mi­nu­losti.

Te­to­va­nie dnes na svo­jej koži nosí pri­bližne každý 5-6 člo­vek, na rôz­nych čas­tiach tela. Od hlavy, cez trup až po kon­čeky prs­tov. Ob­čas by člo­vek ne­ve­ril, aké miesta si ľu­dia vy­be­rajú na te­to­va­nie.
A práve to miesto je jed­ným z naj­dô­le­ži­tej­ších vecí pri vý­bere te­to­va­nia. Prí­liš vi­di­teľné miesta tela nie sú najv­hod­nej­šou voľ­bou. Pý­taš sa prečo ? Jed­no­du­chá od­po­veď. Te­to­va­nia pat­ria k mód­nemu trendu, má ich na­ozaj skoro každý, ale po­kiaľ sú prí­liš vi­di­teľné mnoho za­mest­ná­va­te­ľov má kvôli tomu vý­hrady.

Na otázku, či te­to­va­nie trend alebo krása nájde každý od­po­veď sám. Sa­moz­rejme, ex­trémne po­te­to­vaný člo­vek ne­vz­budí u dru­hých sym­pa­tie. Ale na­priek tomu, ho ne­treba od­su­dzo­vať. Mo­jím ná­zo­rom je, že te­to­va­nia sa stali ne­od­de­li­teľ­ným mód­nym tren­dom.

Naj­nov­ším a naj­po­pu­lár­nej­ším z nich sa stalo mi­ni­ma­lis­tické te­to­va­nie, te­to­va­nie čiar alebo sa do pop­re­dia do­stá­vajú opäť čier­no­biele te­to­va­nia.

Nice line work 💉❣💉❣@xo­xo­tat­too

A post sha­red by Tat­toos (@inks­pi­ring­tat­toos) on

Couple go­als 💕 Tag the one you love! Happy Eas­ter 🐰 @lenka_su­cha @dus­kob­rusko

A post sha­red by Tat­toos (@tat­to­oinks­pi­ra­tion) on

U od­váž­nej­ších je veľ­kou ob­ľu­bou fa­rebné te­to­va­nie s rôz­nymi or­na­men­tami alebo ob­ráz­kami.

Веточка персика 🌸🌸🌸🌿

A post sha­red by Pis Saro🍃 (@pis­saro_tat­too) on

Флористический Фламингоооо💕👛🌂🍥🦄🙆🏼🌸

A post sha­red by Pis Saro🍃 (@pis­saro_tat­too) on

So pre­tty 😍 Any­one else ob­ses­sed with flo­wers? @pis­saro_tat­too

A post sha­red by Tat­toos (@inks­pi­ring­tat­toos) on

Cute little side back tat­too 💉😍❤ @graf­fit­too

A post sha­red by Tat­toos (@tat­to­oinks­pi­ra­tion) on

Be­au­ti­ful tat­too 😍 What ins­pi­res your tat­toos? Com­ment be­low! ❤ @ab­ra­ha­oana

A post sha­red by Tat­toos (@inks­pi­ring­tat­toos) on

Chceš si dať te­to­va­nie a ne­vieš sa roz­hod­núť, ktoré miesto je pre teba tým vhod­ným?
Keďže tiež už ne­jaké te­to­va­nia mám a nie som je­den z tých od­váž­nej­ších ty­pov vo­lím ne­ná­padné miesta ako na­prí­klad rebrá, kľúčna kosť alebo čle­nok, čle­nok za­kry­ješ aj po­nož­kou. Ne­ná­padné a malé te­to­va­nia o kto­rých vieš len ty a vi­dieť ich len na kú­pa­lisku.

Ak pat­ríš k tým od­váž­nej­ším, také pred­lak­tie, ra­meno alebo lýtko sú pre teba tými správ­nymi mies­tami.

These leg tat­toos oh my god. 😍❤️ @jjes­si­ca­ro­sen – Fol­low @tat­to­oinks­pi­ra­tion

A post sha­red by Tat­toos (@inks­pi­ring­tat­toos) on

Ob­ses­sed with this tat­too 💉❣ @pak­ha­nova

A post sha­red by Tat­toos (@tat­to­oinks­pi­ra­tion) on

Stun­ning back tat­too. 😍 Fol­low @inks­pi­ring­tat­toos !! – @ni­na­wint­her­com

A post sha­red by Tat­toos (@tat­to­oinks­pi­ra­tion) on

Te­to­va­nie je teda po­kla­dané za módny trend. To však ne­zna­mená, že ak ho ne­máš si out.

Komentáre